Siz m?n?vi g?rm? v? perspektiv aras?nda f?rq bilirsinizmi?s?zl?ri d? ox?ar, lakin m?n?vi g?rm? v? perspektiv f?rqli bir ?eydir, ??nki confusing oldu?undan m?hk?m f?rq dem?k etm?k, bel? ki, ?n recap ed...