Qpx|y{pp ~p tr~ rywtp~u y uu{yrp

R}pu |y, u px|y{pp }uwt tr~pp ryxy y uu{yrp? O

 

t}y p t~y, ~ u q{rpp, z {p tr~pp ryxy y uu{yrp u ~u -px|y~, ~u{p tp qqy}, p{p u tp qtu r ~yu tp {pwu px|y{pp xtpr.

 

y tr~p ryxy xp

 

Pr tr~ xu~yu, ~ u yp~ }~s{p~ r xy pz, ~yu u ry q~y xp utu~ . Xux

 

yyu{y y tr~ xu~yu, ru ~u qrp tp u pxs|uwtp ~p r } r }x{p ~p }uty}y, {y }sp tp |p~yp y tp ryxp|yxyp, u ~pyp tr~ rywtp~u u{u, {z tp {pwu {p{r u pxu~ p} rr r ,

 

K~{u~, pxrp pxyu|y truu ~p {~|py-u, yxs|uwtp, y}p }~s, {u |prp qu~yu, yx|rp~p p}. Pyyu{y, {y tp ~ppryu, xp tp utptu |p~yu, |u~ tp ~p ~pz~y{.

 

~pz~y{ t tp y}p ru{y, ~ ~yu pr}u |p~yu xp rtu~u ~p qtuu ~p pp {} -tq, ~u }u yyu{y, xp ~u }wuu tp |yu qu~yu tyu{~, yyu{y |yu qu~yu, tp y{p u~{p ~p |yy |y~.
s
, ~py}u, r yy~{yu rrp y }p ~p ~p}uu~yu ~p ru{, }wuu tp |yu y~}pyp, { ~u u ry r~pp|~.

 

u uu{yrp

 

tr~ rywtp~u, {p ~py}u rr ~p qu~yu y ~p}uu~yu ~p tspp p~p tru pxyu|y, t{p y|pp ~p rywtp~u ~p ~uryty}, tp p~p qu{ ~p uu{yrp u rp, {u r~pp|~ yxs|uwtp, yxyu{p Srp u ~u.

 

~py}u, xp y tp|u uyx~y ~u~y px~yu u, r ~{y }pp, { r~ u ~p|yu, ~ }wuu tp s rytyu pru~ r q|yx, ~u }wu tp u ryty, xp u tp|u.

 

xy ~py~, ~u }wu tp u ryty tp|u, ~puu~ s|ut~p {p ~p y|pp, xp tp rytyu rp, {u ~u }wu tp u ryty, u p qy|y q|{yp~y ~u. I|y, }wu tp y{pu tp y|y u qptuu ~p p{yrp {p typ~y~~ s|utp~u, rywtp~u px~yu, ~rytr.

 

u xy, {z u tp|u, ~ {sp y {tu p{rp rutu~yu, {p{ u rywtp r~~pp p~p ~p rp, {u u } }wu tp u ryty, {p r ~usrpp y|sy y }p rp ru}u, ~u u rywtp, u ~uryty} xp yu Sp} ~u u p{p.

 

Srp u px|y{pp }uwt yq|yxyu|~ tr~p ryxy y uu{yrp.

 

, p{ u yx|xrp pry|~ tr~pp ryxy y uu{yrp O

 

tr~p ryxy y uu{yrp u ~p|~ px|yu~ {ppyu, r xpryy} yy{pp, y}p p, {y }sp p} tp uu{yrp p, {y }sp tp qtp p} tr~ xu~yu. Nu u ru{, p{ q|u}y, {y }sp tp qtp ut~ru}u~~ tru~ ryxy y uu{yrp, ~ p{ y}p p} uty~ y|y ts yy{pp, ~u yx|yxp y ~u u pry pxsp~yu~yu ~uy~y.

 

{p {- yp, ypyp {p z y qu{y, {y p tp|u, {sp u s|utp r~~pp p~p, p{ y{pu tp rytyu up|~y ~u, {p }wu tp u ryty ~p qru~y y, p{ ytuu ~p } s|ut~p {p, x~p~yu } {p up|~ ~p}uu~yu, {u u r, ~u{p yxquu} tru~ u~{p ~p xu~yu, p{ y{pu tp x~puu ~upp, {y p ~uryty}y xp ~urwu~ {.

 

tr~ xu~yu ~{sp u {|~rp

 

@{ u }~rpu y|y tr~p s|ut~p y|y s|ut~p {p, ~ }wu tp y{pu y|y ~u, qrp tp } Tazunere ysy~p|~y }uty}, {z {p{ }wu, ~u, ~puu~ tr~ xu~yu, r}uy}p {~|py y t|wy~p ~p r|~pp {p }uty} r ~{y , y}p y~tyrytp|~y px|yy r rytu tp u {pxrp r }x{p, y}p y {pyrp ~u Utsushidase tu|. @{ u utu|y

 

rx}w~ ~pz-}~s tpy }~s ~pu~yu ryxy u~{p ~p ru~yu, ryu qrp tp pxs|utp r}uy}p ~p q~p ~p }uty}y, {p{ y ry qru~y. Thing ", xp u y tr~p ryxy y uu{yrp, Nu, p{ u ypu tp yp} yu| "

 

}y|, u r ~pz-|y u yu| y y r}uy}, ux|pyu u~{pp ~p Spirit ryxy p ~ptuwt~y Srp ~u prp.

 

p{, p{p u rpw~ tp u ~p}uy yu|, xp tp u sry ~p r}uy}p y t|wy~p ~p r|~pp, {p ~u p} tr~ xu~yu.