Rozd?l mezi duchovn? vizi a sm??ov?n?

Zn?te rozd?l mezi duchovn? vize a sm??ov?n??

 

Oba maj? tendenci ?patn?, proto?e to je ten, kter? je velmi podobn?. Poj?me shrnout stru?n?.

 

je duchovn? vize

 

Co je duchovn? vize. Mnohokr?t na t?chto str?nk?ch tak? popisuje, ale psychick? a duchovn? vize odr??? obraz ve sv? vlastn? mysli, je technologie, kter? pohledu na sv?t, kter? nem??e b?t vid?n. Jako v?sledek, obdr?? zpr?vu od str??n? duch, m??ete ??ct, o? tu b???.

 

The Guardian duchy, ty, kte?? jsou pro ka?d?ho, je p??tomnost, kter? bude chr?nit ?ivot jej?ch obyvatel. Jedn? se o p??tomnost, kter? bude vyd?vat varov?n?, kdy? se sna??te Susumo ?patn?m sm?rem, ale nen? tam ??dn? inspirac? a psychick? n?s oby?ejn? lid? nebudou moci p?ij?mat zpr?vy. ME ??ct, ?e ji obdr?? na m?st? je duchovn? pohled, je psychick?.

 

duchovn? vize, v z?vislosti na vlnov? d?lce a slu?itelnosti psychick? konzulta?n? osoby, je nerovnom?rn? (individu?ln? rozd?ly), ve videu, kter? maj? b?t zobrazeny, je, ?e tam m??e na jasn? neobjev?. Kompatibilita

 

je dobr?, ale je z m??e b?t psychick? schopnosti, tak?e se m??e jinak p?ij?t off, pro p??pad nouze, v jist?m smyslu, jako jsou rodinn? l?ka?e, dobr? n?lad? kompatibility bylo by tak? dobr?, aby naj?t schopnost ?lov?ka.

 

o?i ?lov?ka, kter? se objevil v pop?ed? je, ?Nenechte dvoj?e du?e“, ?Ty mysl??, ?e tato osoba je moje sp??zn?n? du?e?“ od okam?iku, kdy jsem si myslel, jako, musel m?t dobrou kompatibilitu s psychickou v bude chyb?t ?anci.

 

a nasm?rovat

 

Na druhou stranu, sm??ov?n? tak, aby odpov?dala frekvenci r?dia, p?i?em? kontakt na sv?t?, kter? se nezd?, aby odpov?daly vlnovou d?lku a energii ?lov?ka, vlna, to je komunika?n? technologie.

 

dop?edu, aby se kontaktu, nap??klad je vy??? j? (high-dimenzion?ln? sami).

 

to mluv?me o high-dimenzion?ln? sebe, ale bude obt??n? zastoupen?, mysl?m, ?e je snadn? pochopit, zda je mo?n?, aby kr?tk? pova?ov?n za jeho ?as hezk? t?n.

 

n?jak?ho d?vodu nev?m pr?ci a l?sku, je tak? nejvy??? v?nos forma se cht?l st?t, jejich vlastn? kdy? vstupujeme co ctnostn? cyklus, jako je to dob?e i t?m, ?e je vy??? j?.

 

Vy??? J? je zpochyb?ov?na, je v podv?dom? lid?, zjist?te, ?e takov? zpr?vy nebo ukazatel ze sv?ho vlastn?ho ?asu je dobr? t?n p??stupem tam.

 

Krom? toho, nebo tak? ozna?ov?na jako sm?rov?n? p??stup k z?znam?m Aka?ick?ch.

 

Akashic z?znam a informace a emoce v?eho druhu od po??tku vesm?ru organismy, pam?? a bylo to m?sto, kter? bylo zaznamen?no (nikoli fyzick? um?st?n? pro real), jako je nap??klad knihovna na internetu oblaku Vzhledem k tomu, ?e p?edpokl?dal, by bylo jednodu??? na obr?zek.

 

tam b?t p??stup k nim minul? ?ivot a du?e ?lov?ka, kdy? se ob?vaj?, mise, budete m?t p??stup k mno?stv? informac?, jako je osud.

 

z n?s ?ekl, st?hnout si pot?ebn? informace pro v?s ze z?znamu Akashic sm?rov?n?m bude channelers a psychiku.

 

Je t?eba poznamenat, ?e jeliko? pracovn? za?azen? je velmi v?gn?, i kdy? ne nutn?, ?e prohl?s? Channelery, duchovn? poradce a psychiku, m??ete b?t usm?r?ov?n? lid?, kte?? tvrd? v??tkyni. _
to mluv?me o high-dimenzion?ln? sebe, ale bude obt??n? zastoupen?, mysl?m, ?e je snadn? pochopit, zda je mo?n?, aby kr?tk? pova?ov?n za jeho ?as hezk? t?n.

 

n?jak?ho d?vodu nev?m pr?ci a l?sku, je tak? nejvy??? v?nos forma se cht?l st?t, jejich vlastn? kdy? vstupujeme co ctnostn? cyklus, jako je to dob?e i t?m, ?e je vy??? j?.

 

Vy??? J? je zpochyb?ov?na, je v podv?dom? lid?, zjist?te, ?e takov? zpr?vy nebo ukazatel ze sv?ho vlastn?ho ?asu je dobr? t?n p??stupem tam.

 

Krom? toho, nebo tak? ozna?ov?na jako sm?rov?n? p??stup k z?znam?m Aka?ick?ch.

 

Akashic z?znam a informace a emoce v?eho druhu od po??tku vesm?ru organismy, pam?? a bylo to m?sto, kter? bylo zaznamen?no (nikoli fyzick? um?st?n? pro real), jako je nap??klad knihovna na internetu oblaku Vzhledem k tomu, ?e p?edpokl?dal, by bylo jednodu??? na obr?zek.

 

tam b?t p??stup k nim minul? ?ivot a du?e ?lov?ka, kdy? se ob?vaj?, mise, budete m?t p??stup k mno?stv? informac?, jako je osud.

 

z n?s ?ekl, st?hnout si pot?ebn? informace pro v?s ze z?znamu Akashic sm?rov?n?m bude channelers a psychiku.

 

Je t?eba poznamenat, ?e jeliko? pracovn? za?azen? je velmi v?gn?, i kdy? ne nutn?, ?e prohl?s? Channelery, duchovn? poradce a psychiku, m??ete b?t usm?r?ov?n? lid?, kte?? tvrd? v??tkyni. _
to mluv?me o high-dimenzion?ln? sebe, ale bude obt??n? zastoupen?, mysl?m, ?e je snadn? pochopit, zda je mo?n?, aby kr?tk? pova?ov?n za jeho ?as hezk? t?n.

 

n?jak?ho d?vodu nev?m pr?ci a l?sku, je tak? nejvy??? v?nos forma se cht?l st?t, jejich vlastn? kdy? vstupujeme co ctnostn? cyklus, jako je to dob?e i t?m, ?e je vy??? j?.

 

Vy??? J? je zpochyb?ov?na, je v podv?dom? lid?, zjist?te, ?e takov? zpr?vy nebo ukazatel ze sv?ho vlastn?ho ?asu je dobr? t?n p??stupem tam.

 

Krom? toho, nebo tak? ozna?ov?na jako sm?rov?n? p??stup k z?znam?m Aka?ick?ch.

 

Akashic z?znam a informace a emoce v?eho druhu od po??tku vesm?ru organismy, pam?? a bylo to m?sto, kter? bylo zaznamen?no (nikoli fyzick? um?st?n? pro real), jako je nap??klad knihovna na internetu oblaku Vzhledem k tomu, ?e p?edpokl?dal, by bylo jednodu??? na obr?zek.

 

tam b?t p??stup k nim minul? ?ivot a du?e ?lov?ka, kdy? se ob?vaj?, mise, budete m?t p??stup k mno?stv? informac?, jako je osud.

 

z n?s ?ekl, st?hnout si pot?ebn? informace pro v?s ze z?znamu Akashic sm?rov?n?m bude channelers a psychiku.

 

Je t?eba poznamenat, ?e jeliko? pracovn? za?azen? je velmi v?gn?, i kdy? ne nutn?, ?e prohl?s? Channelery, duchovn? poradce a psychiku, m??ete b?t usm?r?ov?n? lid?, kte?? tvrd? v??tkyni. 0D_ Vy??? J? je zpochyb?ov?na, je v podv?dom? lid?, zjist?te, ?e takov? zpr?vy nebo ukazatel ze sv?ho vlastn?ho ?asu je dobr? t?n p??stupem tam.

 

Krom? toho, nebo tak? ozna?ov?na jako sm?rov?n? p??stup k z?znam?m Aka?ick?ch.

 

Akashic z?znam a informace a emoce v?eho druhu od po??tku vesm?ru organismy, pam?? a bylo to m?sto, kter? bylo zaznamen?no (nikoli fyzick? um?st?n? pro real), jako je nap??klad knihovna na internetu oblaku Vzhledem k tomu, ?e p?edpokl?dal, by bylo jednodu??? na obr?zek.

 

tam b?t p??stup k nim minul? ?ivot a du?e ?lov?ka, kdy? se ob?vaj?, mise, budete m?t p??stup k mno?stv? informac?, jako je osud.

 

z n?s ?ekl, st?hnout si pot?ebn? informace pro v?s ze z?znamu Akashic sm?rov?n?m bude channelers a psychiku.

 

Je t?eba poznamenat, ?e jeliko? pracovn? za?azen? je velmi v?gn?, i kdy? ne nutn?, ?e prohl?s? Channelery, duchovn? poradce a psychiku, m??ete b?t usm?r?ov?n? lid?, kte?? tvrd? v??tkyni. 0D_ Vy??? J? je zpochyb?ov?na, je v podv?dom? lid?, zjist?te, ?e takov? zpr?vy nebo ukazatel ze sv?ho vlastn?ho ?asu je dobr? t?n p??stupem tam.

 

Krom? toho, nebo tak? ozna?ov?na jako sm?rov?n? p??stup k z?znam?m Aka?ick?ch.

 

Akashic z?znam a informace a emoce v?eho druhu od po??tku vesm?ru organismy, pam?? a bylo to m?sto, kter? bylo zaznamen?no (nikoli fyzick? um?st?n? pro real), jako je nap??klad knihovna na internetu oblaku Vzhledem k tomu, ?e p?edpokl?dal, by bylo jednodu??? na obr?zek.

 

tam b?t p??stup k nim minul? ?ivot a du?e ?lov?ka, kdy? se ob?vaj?, mise, budete m?t p??stup k mno?stv? informac?, jako je osud.

 

z n?s ?ekl, st?hnout si pot?ebn? informace pro v?s ze z?znamu Akashic sm?rov?n?m bude channelers a psychiku.

 

Je t?eba poznamenat, ?e jeliko? pracovn? za?azen? je velmi v?gn?, i kdy? ne nutn?, ?e prohl?s? Channelery, duchovn? poradce a psychiku, m??ete b?t usm?r?ov?n? lid?, kte?? tvrd? v??tkyni. 00D_
z n?s ?ekl, st?hnout si pot?ebn? informace pro v?s ze z?znamu Akashic sm?rov?n?m bude channelers a psychiku.

 

Je t?eba poznamenat, ?e jeliko? pracovn? za?azen? je velmi v?gn?, i kdy? ne nutn?, ?e prohl?s? Channelery, duchovn? poradce a psychiku, m??ete b?t usm?r?ov?n? lid?, kte?? tvrd? v??tkyni. 00D_
z n?s ?ekl, st?hnout si pot?ebn? informace pro v?s ze z?znamu Akashic sm?rov?n?m bude channelers a psychiku.

 

Je t?eba poznamenat, ?e jeliko? pracovn? za?azen? je velmi v?gn?, i kdy? ne nutn?, ?e prohl?s? Channelery, duchovn? poradce a psychiku, m??ete b?t usm?r?ov?n? lid?, kte?? tvrd? v??tkyni.