Lid? z man?elstv? partnera a osudu v duchovn? vizi a v??t?n? m??e b?t vid?n? Hit?

V?t?ina lid? pot??e nav?t?vovat duchovn? posudek vision a v??t?n? je to, co o l?sce a man?elstv?. Bylo by hezk? ??ci, ?e v?ce ne? 90%.

 

mnoho z nich je to, co to ?Chci vid?t lidi z man?elsk?ho partnera a osudu,“ ?A te? chci v?d?t, jestli je to mu? osudu“ od pohledu Spirit.

 

poznat lidi z man?elsk?ho partnera a osudu v duchovn? vizi a v??t?n? je mo?n?

 

duchovn? vize kart??ka s psychick?mi i duchovn?mi schopnostmi, p?ijmou str??n? duchy a kontakt druh? strany, naslouchat poselstv?, to je to, co ??k?, ?e ta ot?zka.

 

str??n? duchov? jsou ti, kte?? jsou pro ka?d?ho, maj? svou ?lohu chr?nit pouli?n? konzultace s t?mto n?zvem.

 

nebo se sna?? vz?t ?patn?ho mu?e, kdy? ?lov?k p?ed o?ima, co? je pravd?podobn?, ?e si uj?t osudu ?lov?ka, je p??tomnost, kter? v?s dovede ke spr?vn?mu budoucnosti. Je-li mo?n? spr?vn? p?ij?mat zpr?vy z

 

opatrovn?ka duch, osud lid? a budoucnost man?elstv?, v n?kter?ch p??padech m??ete tak? v?d?t o existenci takov? sp??zn?n? du?e i dvojit? du?e.

 

Av?ak duchovn? vize jako odklon Kokoroeyo, to nen? nutn? vid?t, ?e lid? v man?elstv? partnera a osudu Kdy? u? mluv?me o tom, zda se zobraz? zpr?va od do str??n?ch duch? Jak

 

, psychick? nebo kart??ka se obrazy jsou projektov?ny ve sv? vlastn? mysli, je oby?ejn? zp?sob, jak zjistit, co se tam odr??? v ot?zce ,

 

ale co schopnost zobrazov?n? bude v moci duchovn?, i kdy? bez ohledu na to, jak skute?n? duchovn? se schopnost?, kv?li kompatibilit? a vlnov? d?lka konzultace je, nemus? b?t schopen spr?vn? zobrazen ,

 

(obr?zek nen? ostr?, jako je dob?e Mie no.) _ x000D_
z toho byla nutn? provedena duchy vizu?ln? posouzen?, a nikoli proto, ?e je psychick? fale?n?, i kdy? skute?n?, m??e doj?t k ?asto v?c je.

 

duchovn? vizi d?me v?m v?d?t p?edem, ?e to nen? jen zas?hnout.

 

tak? jako ocen?n? duchovn? vize byla zasa?ena, ?e nem? smysl, pokud nem?te ucho konzultac?, kte?? poslu?n? poslouchat

 

psychiku a v??tc?, ?lov?k sv?ho osudu, man?elstv? partnera nejen ??ct, ?e ve stejnou dobu, budete mi d?t radu pro dv? osoby je sv?zan?.

 

v?ak neexistuje ??dn? vztah d?v?ryhodnosti s u?itelem, kter? m? ocen?n?, v p??pad?, ?e souhlas, nebo v p??pad?, ?e v?sledky posouzen? konzultace, kter? nep?sob? na radu jako u?itel Ikazu, nen? ochoten akceptovat, ji? zas?hla, co zas?hne p?vodn? bude to.

 

nenapl?uj? dle pl?nu m?l setkat s lidmi osudu, nikdy nejsou neobvykl? nyn? p??pad?, ?e nen? v?z?n na m?l b?t v?z?n k n?mu.

 

proto?e duchovn? vize je to, co n?kdy odlepovat, nen? vylou?eno, tak? nen? ?pln? v??it v rada duchovn?ch.

 

Proto vysoko, jak je to mo?n? psychick?, naj?t pravd?podobnou psychick? ?der, m??e zp?sobit v??it akce je d?le?it? v?c. Referen?n?

 

|