Rozd?l duchovn? vize a perspektivy

Zn?te rozd?l mezi duchovn? vizi a perspektivu? Vzhledem k tomu,

 

slova jsou podobn?, ale je matouc?, proto?e duchovn? vize a perspektiva je n?co jin?ho, ???ekn?me rekapitulaci tak, aby bylo mo?n? pevn? poznat rozd?l.

 

a duchovn? vize

 

prvn? duchovn? vizi, ale byl opakovan? pops?na v tomto m?st? budeme vysv?tlovat znovu. By

 

psychick? a duchovn? vize, sv?t by nem?la b?t vn?m?na p?edev??m v mozku jasnovidci, ?e pro projekt a vizualizaci, se naz?v? duchovn? vize expert ??ci, co se projevuje tam v prvn? ot?zce ,

 

Konkr?tn? odr??? str??n? duchy konzultace je, zd? se, existuje mnoho, kter? obdr?? zpr?vu vych?zej?c? odtud. Psychick?, kte?? si v?s p?edat poselstv?, kter? obdr?el od str??n?ho ducha.

 

str??n? duch m?t ka?d?, ale uhasit zpr?vu pro veden? o budoucnosti sv?ch lid?, aby v?ce lep??, nejsme psychick?, proto?e si nem??e p?ij?mat zpr?vy p??mo, psychick? obdr??te zpr?vu po??dat ocen?n? li?i osobn?.
to
, nap??klad v prav?ch pocitech a mysli v ?myslu mu?e, m??ete z?skat informace, kter? se nezobraz? p?vodn?.

 

je perspektivn?

 

duchovn? vize, jako je pocit poselstv? a z?m?r druh? stran? ze str??n?ch duch?, zat?mco s?la vid? neviditeln?, se stala p?edm?tem pohledu je to, co by se p?vodn? objevit, fyzick? je to n?co.

 

nap??klad proto, ?e mu v dalek? v??n? vztah na d?lku je, v n?kter?ch form?, kter? je skute?n? p??tomen, ale m??ete ji vid?t um?st?n v bl?zkosti, nelze vid?t, proto?e jste daleko.

 

t?mto zp?sobem, nem??e b?t vid?t daleko, zavolal perspektivu moci vid?t to, co nen? vid?t, ?e byl blokov?n n?co. Nebo mo?n? budete cht?t, nebo ??kat, nap??klad vzd?len? prohl??en?, vzd?len? prohl??en?, jasnovidectv?.

 

je ten, kdo je daleko, ale kdy a kde se takov? chov?n?, jak je patrn? z vn?j?? strany, co je smrt m??e b?t vid?n, nap??klad v jeho psychologii a mysli v t? dob?, nen? vid?t, je o??m neviditeln? nen?.

 

To je rozd?l mezi p?ibli?n? duchovn? vizi a perspektivu.

 

, pokud spr?vn? pou??v?ny duchovn? vizi a perspektivu Od roku

 

duchovn? vizi a perspektivu, je zcela odli?n? v?kon v z?vislosti na psychick?, existuj? lid?, kte?? mohou jen perspektiva s lidmi, kte?? mohou b?t jen duchovn? vize. Nen? ?lov?k, pokud probl?my, kter? mohou b?t i duchovn? vizi a perspektivu, ale pokud existuje pouze jeden nebo druh? z psychick?, nep?ekra?uje a nerozli?uje podle pot??e.

 

jak bylo pr?v? pops?no, situaci, jako je on a objekty, kter? jsou daleko, p?i pohledu zven??, pokud chcete vid?t skute?nou v?c, jako je mo?n? tak? vid?t na vlastn? p?st, pokud jdete in situ hlediska jeho mysli jako je skute?nou v?li, kter? je v, poj?me vybrat ocen?n? duchovn? vize chcete-li v?d?t v?ci, kter? jsou neviditeln? pouh?m okem.

 

duchovn? vize je n?kdy odchyluj?

 

V p??pad? pochybnost? nebo duchovn?ho pohledu nebo pohledu, ale mo?n? budete cht?t, nebo ne, m?li byste mi Tazunere p?vodn? Psychic kte?? oba mohou, ?emu se ??k? duchovn? vize, kompatibilitu konzultaci a vlnovou d?lku jako psychick? v n?kter?ch st?tech existuj? individu?ln? rozd?ly ve videu, kter? maj? b?t zobrazeny v mozku, tam je tak? kr?sn? Utsushidase nen? tento p??pad. M?te-li ur?it

 

co nejv?ce zas?hla dobr? n?lad? posudek vision pravd?podobnosti, je t?eba tak? vz?t v ?vahu kompatibilitu schopnosti psychiky, stejn? jako sv? vlastn?. V?c ?proto?e to je jak duchovn? vize a perspektiva, No, pokud se pokus?te se zeptat u?itele ●●“

 

si tak? mysl?, ?e v nejhor??m p??pad? je ●● u?itel a va?e kompatibilita, v?sledky posouzen? na Spirit vid?n? je spolehliv? to se nestane.

 

-li, ?e je tak? d?le?it? naj?t u?itele setkat kompatibilitu a vlnovou d?lkou as nejen duchovn? vizi.