Η πνευματικ? ?ραση και την πνευματικ? ?ραση, αντικατοπτρ?ζει την εικ?να στο μυαλ? του ψυχικο?, λ?γεται ?τι η πρ?ξη τη? θ?αση? του κ?σμου που δεν μπορε? να δει. Ε?ναι το πνευματικ? εκτ?μηση ?ραμα να με...

Μιλ?ντα? για την πνευματικ? εμπειρογνωμ?νων ?ραμα, επισκ?φθηκε το αρχικ? ψυχικ?, αλλ? υπ?ρχει μια εικ?να για το τι γ?νεται στην επ?σημη ατμ?σφαιρα παρασ?ρει ?νταση?, δεν ε?ναι π?ντα η περ?πτωση στην π...

Πνευματικ? αξιολ?γηση τη? ?ραση? ε?ναι στην πραγματικ?τητα ε?ναι επ?ση? δυνατ? μ?σω e-mail. Φυσικ?, υπ?ρχει αν?λογα με την ικαν?τητα του ψυχικο?, αλλ? και σε μια απομακρυσμ?νη τοποθεσ?α τ?τοιο πρ?γμα ...

Οι περισσ?τεροι απ? του? ανθρ?που? τη? κ?πο να επισκεφθε?τε την πνευματικ? αξιολ?γηση τη? ?ραση? και την τ?χη-αφ?γηση ε?ναι ?, τι για τον ?ρωτα και το γ?μο. Θα ?ταν ωρα?ο να πω ?τι περισσ?τερο απ? το ...

Ε?τε ?ρχεται απ? αυτ? που χτυπ? πνευματικ? ?ραμα, το πρ?βλημα ε?ναι πολ? σημαντικ? για την ερ?τηση.χτ?πησε ψυχικ? (μ?ντισσα) και μερικο? ?νθρωποι ψ?χνουν απεγνωσμ?να για την πνευματικ? υπηρεσι?ν αξιολ...

Γυνα?κα να ζητ?σει την αξιολ?γηση πνε?ματα ?ραμα, αλλ? υπ?ρχουν πολλο? ?νθρωποι που επιθυμο?ν να ενωθο?ν με την ανθρ?πινη μο?ρα, και ε?ναι εξοικειωμ?νοι με τον κ?σμο τη? λ?γο περισσ?τερο πνευματικ?, ε...

Ξ?ρετε τη διαφορ? αν?μεσα στην πνευματικ? ?ραση και τη μαντε?α; ΟιΜερικο? ?νθρωποι συχν? συγχ?εται η τ?χη-αφ?γηση και λ?τσι, αλλ? αυτ? που περιλαμβ?νεται ε?ναι πνευματικ? ?ραση με την ?ννοια τη? μαντε...