People of ?t? ?l?l? na akara aka na mm?? na ?gba afa p?r? h?r?? See?

?t?t? nd? nsogbu ileta mm?? nyochaa na uba-?ma ?wet b? ihe banyere ?h?nanya ma na al?mdi na nwunye. ? ga-ad? mma na-ekwu na ihe kar?r? 90%.

 

nke ?t?t? n'ime ha b? ihe na "Ach?r? m ?h? nd? ?t? ?l?l? na akara aka," "Ugbu a, m na-ach? ?ma ma ? b?r? na ? b? nwoke nke aka" site na M? Ns? na-ele.

 

mara nd? ?t? ?l?l? na akara aka na mm?? na ?gba afa b? omume

 

mm?? dib?a afa na a maara ihe gbasara mm?? na n'?z? ime mm?? ike, na-nlek?ta mm?? na k?ntakt? nke ?z? otu, ege nt? n'ozi ah?, ? b? ihe na-agwa Aj?j?.

 

nlek?ta mm?? b? nd? na-na-na onye ? b?la, na-ar?kwa ?r? iji chebe n'okporo ?m? oge nke aha ah?.

 

ma ? b? na-agbal? ?l? na-ezigh? ezi mmad?, mgbe nwoke na n'ihu anya nke b? na o yiri at? uche si na ihe onye ah? na akara aka, b? ?n?n? nke ga-eduga g? ziri ezi na-eme n'?d?nihu. ? b?r? na ? b? ike n'?z? ziri ezi na-enweta ozi site na

 

onye nlek?ta spirit, akara aka nke nd? na-eme n'?d?nihu nke al?mdi na nwunye, na ?f?d? i nwere ike na-mara banyere ?d? ad? nke nd? d? ot? ah? mkp?r? obi mate na ejima mkp?r? obi.

 

Ot? ? d? n'?z? ime mm?? d? ka a ?p?p? Kokoroeyo, ? na-ad?chagh? ah? na nd? mmad? nke ?t? ?l?l? na akara aka Ekwu okwu nke ma na-enweta ozi site na ka nlek?ta mm?? Olee ot?

 

, psychic ma ? b? dib?a afa na-oyiyi na-ar? ?r? na ha onwe ha n'uche, b? a nk?t? ?z? gwa ihe e gosip?tara n'ebe Aj?j? .

 

ma ihe ike nke Onyonyo ga-ike nke maara ihe gbasara mm??, ? b? ezie n'agbanyegh? ot? ezi anwansi na ike, n'ihi na ndak?r?ta na wavelength nke izu nke, i nwere ike ? gagh? enwe ike n'?z? kwes?r? ekwes? imaged .

 

(image ad?gh? nk?, d? ka mma-Mie d?gh?.) _ x000D_
nke ? b?chagh? r?r? nd? mm?? visual nyochaa, kama n'ihi na ? b? psychic ad?gboroja, ? b? ezie na ezi, nwere ike ime ?t?t? mgbe ihe.

 

mm?? ka ? mara na tupu na ? b?gh? naan? k?r?.

 

nwekwara d? ka a n'?z? ime mm?? nyochaa e k?r?, e nwegh? ihe ? p?tara ma ? b?r? na ? na-ad?gh? nt? nke oge b? nd? ji nrubeisi na-ege nt?

 

anwansi na nd? dib?a afa, onye nke g? akara aka, nwunye ? b?gh? nan? na-agwa, na n'otu oge ah?, ? ??ga-enye m nd?m?d? maka mmad? ab?? a na-kegide.

 

Ot? ? d?, e nwegh? nt?kwas? obi mmek?r?ta a onye nk?zi nwere t?lee, ma ? b?r? na nkwenye ma ? b? ma ? b?r? na nd? t?lee ihe alo onye na-ad?gh? eme ihe iji nd?m?d? d? ka onye nk?zi Ikazu, d?gh? njikere ?nakwere, agagh?kwa k?r? nke ihe ga-k?r? mb? ? ga-enweta.

 

zutere na oge e kwes?r? izute ya na nd? aka, mgbe b?gh? ihe ?h?r? ugbu a ikpe na ? na-ad?gh? kegide e kwes?r?-agb? ya.

 

n'ihi mm?? b? ihe mgbe ?f?d? na-ab?a anya, ? b?gh?-agagh? ekwe omume na-n'?z? zuru ezu kwere na nd?m?d? nke anwansi.

 

? b? ya mere elu d? ka o kwere ihe gbasara mm??, ch?ta a kwesiri psychic hit, nwere ike ime ka kwere edinam b? ihe d? mkpa.

 

akw?kw? |