Ihe d? iche n'etiti ime mm?? na channeling

? maara ihe d? iche n'etiti ime mm?? na channeling?

 

Ma agbasagh? gh?tahie n'ihi na ? b? onye na b? yiri nn??. Ka any? recap nkenke ebe a.

 

b? a n'?z? ime mm??

 

G?n? b? ime mm??. ?t?t? mgbe a na sa?t? na-ak?wa, ma psychic na mm?? egosiputa image na ha onwe ha n'uche, b? a technology na-elele na ?wa na-ap?gh? h?r?. N'ihi ya, na-enweta ozi site na onye nlek?ta spirit, ? nwere ike ?gwa nd? Aj?j?.

 

The nlek?ta mm??, nd? b? nd? nke ? b?la, b? ?n?n? nke ga-echebe nd? nke nd? bi na ya. ? b? ?n?n? nke ga-N'?L? NCHE a ?d? aka n? nt? mgbe ? na-agbal? Susumo na-ezigh? ezi nt?ziaka, ma ? d?gh? n'ike mm?? ns? na psychic any? nd? nk?t? ga-enwe ike na-enweta ozi. The m k??r? ? na-enweta ya na ebe b? a ime mm?? anya, b? a maara ihe gbasara mm??.

 

n'?z? ime mm??, na-adabere wavelength na ndak?r?ta nke psychic alo onye, ??e nwere mkpumkpu (onye d? iche iche) na video na-egosip?ta, kemgbe ka e wee ghara egosi na doo anya.

 

ndak?r?ta d? mma, ma enwere nke nwere ike a maara ihe gbasara mm?? nke ike, ot? i nwere ike n'?z? nd? ?z? na-ab?a anya, maka ikpe nke mberede, na a uche, d? ka nd? d?k?ta, nd? ezi ndak?r?ta mm?? ? ga-ad?kwa mma ka any? buru ch?ta ike onye.

 

anya nke onye p?tara n'ihu b?, "? b?gh? ejima mkp?r? obi", "? p?tara, onye a b? mkp?r? obi m mate?" site n'oge m chere d? ka, na-enwe ezi ndak?r?ta na psychic na uche a na ohere.

 

na channeling

 

N'aka nke ?z?, nd? channeling ka dak?tara ugboro nke na redio, na-ewere na k?ntakt? na ?wa nke na-ad?gh? ap?ta na-kwek?? onye wavelength na ume, ife, ? b? a nkwur?ta okwu technology.

 

n'ihu na-na k?ntakt?, ihe at?, b? Higher Self (elu-ak?k? onwe g?).

 

a na-ekwu okwu nke elu-ak?k? onwe g?, ma ga-esi ike onodi, m na-eche ? d? mfe ?gh?ta ma ? b?r? na ? b? omume na-ad?gh? na-ewere oge ya mma ?da.

 

ihe ?f?d? m na-amagh? ?r? na ?h?nanya b? nwekwara a top ?d? retara ? ch?r? ikwu, ha onwe ha mgbe ? na-abanye ihe ?ma okirikiri, d? ka na-aga nke ?ma ?b?na na-eme, ? b? elu onwe.

 

Higher Self a na-aj?j? b? na ?b?r? nke nd? mmad?, ? na-ah? na ?d? ozi ma ? b? signpost si na g? onwe g? oge d? mma ?da site na ?nweta e.

 

E wez?ga, i ma ? b? na-ezo d? ka channeling ohere ka ndep?ta akashic.

 

ndep?ta akashic na b?, ozi na mmet?ta uche nile di iche iche ebe ? b? na mmalite nke eluigwe na ala ntule, ebe nchekwa na kemgbe a ebe e dere (b?gh? a an? ah? ebe n'ezie), d? ka ?b? akw?kw? na Internet ?gw? ojii ?t?le o chere ga-aka mfe image.

 

na enwe ohere, na nd? gara aga na mkp?r? obi nke mmad? na-nchegbu banyere, ozi, ? ga-enwe ike ?nweta a d?gas? iche iche nke ozi, d? ka akara aka.

 

nke any? gwara ibudata ozi nd? d? mkpa unu site na ndep?ta akashic site channeling uche channelers na anwansi.

 

? ga-kwuru na, ebe ? b? na ?r? nhazi ?kwa b? nn?? na-edochagh? anya, ?b?na ma ? b?r? na ? b?chagh? na-az?r? na channeler, n'?z? ime mm?? nd?m?d? na-eme anwansi, ? nwere ike channeling nd? na-az?r? na a dib?a afa. _
a na-ekwu okwu nke elu-ak?k? onwe g?, ma ga-esi ike onodi, m na-eche ? d? mfe ?gh?ta ma ? b?r? na ? b? omume na-ad?gh? na-ewere oge ya mma ?da.

 

ihe ?f?d? m na-amagh? ?r? na ?h?nanya b? nwekwara a top ?d? retara ? ch?r? ikwu, ha onwe ha mgbe ? na-abanye ihe ?ma okirikiri, d? ka na-aga nke ?ma ?b?na na-eme, ? b? elu onwe.

 

Higher Self a na-aj?j? b? na ?b?r? nke nd? mmad?, ? na-ah? na ?d? ozi ma ? b? signpost si na g? onwe g? oge d? mma ?da site na ?nweta e.

 

E wez?ga, i ma ? b? na-ezo d? ka channeling ohere ka ndep?ta akashic.

 

ndep?ta akashic na b?, ozi na mmet?ta uche nile di iche iche ebe ? b? na mmalite nke eluigwe na ala ntule, ebe nchekwa na kemgbe a ebe e dere (b?gh? a an? ah? ebe n'ezie), d? ka ?b? akw?kw? na Internet ?gw? ojii ?t?le o chere ga-aka mfe image.

 

na enwe ohere, na nd? gara aga na mkp?r? obi nke mmad? na-nchegbu banyere, ozi, ? ga-enwe ike ?nweta a d?gas? iche iche nke ozi, d? ka akara aka.

 

nke any? gwara ibudata ozi nd? d? mkpa unu site na ndep?ta akashic site channeling uche channelers na anwansi.

 

? ga-kwuru na, ebe ? b? na ?r? nhazi ?kwa b? nn?? na-edochagh? anya, ?b?na ma ? b?r? na ? b?chagh? na-az?r? na channeler, n'?z? ime mm?? nd?m?d? na-eme anwansi, ? nwere ike channeling nd? na-az?r? na a dib?a afa. _
a na-ekwu okwu nke elu-ak?k? onwe g?, ma ga-esi ike onodi, m na-eche ? d? mfe ?gh?ta ma ? b?r? na ? b? omume na-ad?gh? na-ewere oge ya mma ?da.

 

ihe ?f?d? m na-amagh? ?r? na ?h?nanya b? nwekwara a top ?d? retara ? ch?r? ikwu, ha onwe ha mgbe ? na-abanye ihe ?ma okirikiri, d? ka na-aga nke ?ma ?b?na na-eme, ? b? elu onwe.

 

Higher Self a na-aj?j? b? na ?b?r? nke nd? mmad?, ? na-ah? na ?d? ozi ma ? b? signpost si na g? onwe g? oge d? mma ?da site na ?nweta e.

 

E wez?ga, i ma ? b? na-ezo d? ka channeling ohere ka ndep?ta akashic.

 

ndep?ta akashic na b?, ozi na mmet?ta uche nile di iche iche ebe ? b? na mmalite nke eluigwe na ala ntule, ebe nchekwa na kemgbe a ebe e dere (b?gh? a an? ah? ebe n'ezie), d? ka ?b? akw?kw? na Internet ?gw? ojii ?t?le o chere ga-aka mfe image.

 

na enwe ohere, na nd? gara aga na mkp?r? obi nke mmad? na-nchegbu banyere, ozi, ? ga-enwe ike ?nweta a d?gas? iche iche nke ozi, d? ka akara aka.

 

nke any? gwara ibudata ozi nd? d? mkpa unu site na ndep?ta akashic site channeling uche channelers na anwansi.

 

? ga-kwuru na, ebe ? b? na ?r? nhazi ?kwa b? nn?? na-edochagh? anya, ?b?na ma ? b?r? na ? b?chagh? na-az?r? na channeler, n'?z? ime mm?? nd?m?d? na-eme anwansi, ? nwere ike channeling nd? na-az?r? na a dib?a afa. 0D_ Higher Self a na-aj?j? b? na ?b?r? nke nd? mmad?, ? na-ah? na ?d? ozi ma ? b? signpost si na g? onwe g? oge d? mma ?da site na ?nweta e.

 

E wez?ga, i ma ? b? na-ezo d? ka channeling ohere ka ndep?ta akashic.

 

ndep?ta akashic na b?, ozi na mmet?ta uche nile di iche iche ebe ? b? na mmalite nke eluigwe na ala ntule, ebe nchekwa na kemgbe a ebe e dere (b?gh? a an? ah? ebe n'ezie), d? ka ?b? akw?kw? na Internet ?gw? ojii ?t?le o chere ga-aka mfe image.

 

na enwe ohere, na nd? gara aga na mkp?r? obi nke mmad? na-nchegbu banyere, ozi, ? ga-enwe ike ?nweta a d?gas? iche iche nke ozi, d? ka akara aka.

 

nke any? gwara ibudata ozi nd? d? mkpa unu site na ndep?ta akashic site channeling uche channelers na anwansi.

 

? ga-kwuru na, ebe ? b? na ?r? nhazi ?kwa b? nn?? na-edochagh? anya, ?b?na ma ? b?r? na ? b?chagh? na-az?r? na channeler, n'?z? ime mm?? nd?m?d? na-eme anwansi, ? nwere ike channeling nd? na-az?r? na a dib?a afa. 0D_ Higher Self a na-aj?j? b? na ?b?r? nke nd? mmad?, ? na-ah? na ?d? ozi ma ? b? signpost si na g? onwe g? oge d? mma ?da site na ?nweta e.

 

E wez?ga, i ma ? b? na-ezo d? ka channeling ohere ka ndep?ta akashic.

 

ndep?ta akashic na b?, ozi na mmet?ta uche nile di iche iche ebe ? b? na mmalite nke eluigwe na ala ntule, ebe nchekwa na kemgbe a ebe e dere (b?gh? a an? ah? ebe n'ezie), d? ka ?b? akw?kw? na Internet ?gw? ojii ?t?le o chere ga-aka mfe image.

 

na enwe ohere, na nd? gara aga na mkp?r? obi nke mmad? na-nchegbu banyere, ozi, ? ga-enwe ike ?nweta a d?gas? iche iche nke ozi, d? ka akara aka.

 

nke any? gwara ibudata ozi nd? d? mkpa unu site na ndep?ta akashic site channeling uche channelers na anwansi.

 

? ga-kwuru na, ebe ? b? na ?r? nhazi ?kwa b? nn?? na-edochagh? anya, ?b?na ma ? b?r? na ? b?chagh? na-az?r? na channeler, n'?z? ime mm?? nd?m?d? na-eme anwansi, ? nwere ike channeling nd? na-az?r? na a dib?a afa. 00D_
nke any? gwara ibudata ozi nd? d? mkpa unu site na ndep?ta akashic site channeling uche channelers na anwansi.

 

? ga-kwuru na, ebe ? b? na ?r? nhazi ?kwa b? nn?? na-edochagh? anya, ?b?na ma ? b?r? na ? b?chagh? na-az?r? na channeler, n'?z? ime mm?? nd?m?d? na-eme anwansi, ? nwere ike channeling nd? na-az?r? na a dib?a afa. 00D_
nke any? gwara ibudata ozi nd? d? mkpa unu site na ndep?ta akashic site channeling uche channelers na anwansi.

 

? ga-kwuru na, ebe ? b? na ?r? nhazi ?kwa b? nn?? na-edochagh? anya, ?b?na ma ? b?r? na ? b?chagh? na-az?r? na channeler, n'?z? ime mm?? nd?m?d? na-eme anwansi, ? nwere ike channeling nd? na-az?r? na a dib?a afa.