рухани к?з?арасы мен рухани к?з?арасы, психикалы? а?ыл Суретт? к?рсетед?, ол ?лемд? к?р?п акт?с? к?руге болады, б?л м?мк?н емес екен. рухани Vision ба?алау с?ра? бар жобалан?ан бейне ж?не хабар беруге...

онда т.б. салоны, болуы м?мк?н ж?не рухани к?з?арасы ба?алау Токиода экстрасенстер к?п бол?анды?тан, кейб?р ж?ту?а енг?зет?н болады.м?нда ?сыныл?ан ба?алаушылар мен ?ызметтер шегере бойынша объективт?...

Рухани Vision ба?алау ?с ж?з?нде электронды пошта ар?ылы, сондай-а? ы?тимал болып табылады. ?рине, онда психикалы? ?аб?лет?не байланысты, сонымен ?атар рухани аян рет?нде ?ашы?тан орналасуы осындай н?...

С?з рухани пайымын ж?не с?уегейл?к арасында?ы айырмашылы?ты б?лес?з бе?Кейб?р адамдар жи? Fortune-айтып, личи шатастыру?а, б?ра? не к?ред? д?л болуы с?уегейл?к т?жырымдамасын рухани Vision болып табыл...