Gar?gais v?zija | redz?jis un metodes, izskats, funkcijas no personas, kas var gar?go redzi

Gar?g? v?zija un gar?g? redze, atspogu?o att?lu uz pr?tu psihisks, ir teikts, ka akts skat??an?s pasaulei, ka nevar redz?t. Vai gar?g? redze nov?rt??ana nodot prognoz?to video un zi?u tur jaut?jums.

 

K? redz?t gar?go redzi

izskats gar?g? redz?juma ir katra person?gi, bet daudzos gad?jumos, piem?ram, k??t pusi acu vai aizver acis, video un att?lu aizmugur? plaksti?u Utsushidasu s ir kop?gs. Vai t? ir ievad?jis inform?ciju par ska?u, ko veic persona, pat ja ne aizv?rt acis Da?i cilv?ki var gar?g? redzes.

 

redzams gar?g? redzes, ko var redz?t Apskata lietas

gar?g? skat?jum? ir tipiski aizbildnis gari.

 

visiem cilv?kiem, ir teicis, ka ir aizbildnis gars, aizbildnis gars burtiski, ir gars, lai aizsarg?tu j?s, t? ir izdevusi zi?ojumu, kas ved uz vair?k laba nek? dz?v?.

 

ar? var tikt iek?auti gar?g? redzes zin?mu konsult?ciju personai, lai sa?emtu zi?ojumu (vai ar? tekst? aizbildnis spirtoto dz?rienu dialogu).

 

m?s, kas ir labi p?rpratums, bet tas ir diezgan at??ir?gs lieta dar?t ar sp?c?gu iedvesmu, piem?ram, "gars, var redz?t", "spoku var?ja redz?t." Kad tas iz?emot

 

aizbildnis gariem, pag?tni un n?kotni, iepriek??jo dz?vi (pag?tnes dz?ves) Da?i cilv?ki skat?ties un taml?dz?gi.

 

ar? izmantot metodi, ko sauc novirz??anu, ir ar? tehnolo?ija, kas ved uz Akashic ierakstiem un augst?ko sevis.
The
novirz??anu, lai atbilstu kan?lu, ir akts lietas kop?, piem?ram, frekvences vi??u.

 

Akashic ieraksts, un, lietas, piem?ram, muzeju-bibliot?kas pag?tni, tagadni un n?kotni visiem kl?teso?ajiem vis? visum? ir ierakst?ts (protams acs, nav redzams ar neapbru?otu aci), pret?jo dzimumu, kas uztrauc no turienes iepriek??j?s vai pa?reiz?j?s vai apskatot n?kotni, j?s varat izraut inform?ciju, piem?ram, k? tagad j?tas.

 

Augst?kais Es, bet noz?m?, ka augstas dimensiju sevi burtiski, un pateikt nedaudz vair?k viegli saprast, es dom?ju, ka j?s dom?jat, ka jums par to, kad tas ir lab?kais st?voklis. Kad

 

iet labi, pat tad, ja tas, ko j?s, piem?ram, darbs un m?lest?ba ir piln?b? veiksm?ga, ir vi?a pa?a br?d? neuzvarams st?vokl?.

 

jo liel?ka sevi neb?s nevienam, ko Spirit skats (novirzot), noved pie augst?kas sevis, vai ar? j?s varat sa?emt zi?as un padomus no augstas dimensiju sevi.

 

un zi?ojumus no aizbild?a gars skata veid? Akashic ierakstus novirzot De, sa?em zi?u no augst?k?s Self, uc, ir gar?gais v?zija nov?rt?jums ir pateikt to jaut?jumu.

 

cilv?ku paz?me, kas var gar?g? redze Vai t? ir

gar?g? redze, bet ir ar? viedoklis, ka tas ir svar?gi, iedzimta psihisks dzimu?i ar to, ka ir ar? viedoklis, ka t?, ka t? ir gar?g? redze ieg?taj? apm?c?bu.

 

Ir ar? gan uzskatu, bet vair?kuma viedoklis, ka sp?s b?t ieg?to piep?li, ja kaut kas.

 

Protams, ?amanis vai priesteris, piem?ram, Utah un itaconate vair?k cilv?ku, kas dzimu?i un audz?ti saim? psihika bie?i iedvesma ir sp?c?gs, bet tas bie?i vien ir apvelt?ta ar iedzimtas sp?jas, ne vienm?r ir tikai to, ka Tas nav noteikta.

 

past?v individu?las at??ir?bas stipra l?dz v?ja psihisks, vai ar? ir tikai savi cilv?ki, kas nepamana cilv?kus, kuri paman?t psihisks, visi neb?s vair?k vai maz?k psihiska.

 

uz aug?u, ka, kas var gar?g? redze Apsveriet, vai n?k no. (Nevis sk?rden?, tieksme j?sp?j)

 

? iedzimtu iedvesma ir stipri cilv?ki

 

? ekstrasensi ?imenes dzimis un audzis cilv?kus

 

? piekrauta ar ieg?to apm?c?bu cilv?kiem

 

? piem?ram, gandr?z n?ves pieredze (kas kl?st sliek??a n?ves gad?jumu nelaimes gad?juma vai slim?bas), pie?emt paklaus?gi bez saj?tu aizspriedumu un aizdomas pret cilv?kiem

 

? gar?g? pasaule, valk?jot iedvesmu robe?as iesp?ju kaut ko ar? iepaz?stin?s piem?ram, ka persona

 

cilv?kiem, kas nevar b?t gar?g? redze, no otras puses, negat?vi ietekm? dz?ves gar?g? redzes var.

 

? "atk?rtota p?rtikas p?rstr?des produktus un piedevas lietojat vien?gais produkts

 

? vienm?r cie? no k?da veida stresa

 

? nav dabiska vieta,

 

100%, kas ir peld?jusies elektromagn?tisko vi??u, piem?ram, sadz?ves tehniku p?rk?pumi ir gandr?z neiesp?jami, ka tas t? ir, bet ?is faktors ir ar? teica, lai ietekm?tu nav labs dv?seles redz?jumu un psihiska.
_x000 D_

, lai nav t?, k? ir, lai k??tu metode
gar?g? redze, jo t? ir gar?g? redze, nomierin?ties garu ?aj? pus? acu, piem?ram, lasot att?lu aizmugur? plaksti?iem, parasti saka, ka metodes ir J? t?, bet veids, k? iet, jo tas ir viens cilv?ks, jo ubagot atrast, un t?p?c man pateikt kaut ko l?dz?gu uzticams skolot?js ir lab?kais veids. Ja ir

 

ekstrasensi, piem?ram iepazinu?ies pazi?as, j?s varat klaus?ties cilv?kiem.

 

ar? psihiska kas dara gar?go v?ziju nov?rt?jumu ne tikai pats ir bijis akt?vs k? sp?l?t?js, vai ir iesaist?ti darb?b?s m?c?t semin?rus un lekcijas un veidu gar?g?s redzes semin?ros uc lieta ir.

 

pirmk?rt, l?dzu pateikt cilv?kiem pier?d?ta, ir s?kt no fakta, ka m??ina atdarin?t ielas teikt, ir lab?kais veids, lai t? ir gar?g? redze.

 

ka p?c gar?g?s redzes Tikai t?p?c, ka

gar?g? redze, ir akts apskatot pasauli, piem?ram, to sauc par Ganoderma j?skata p?d?j?. T?tad, ja ir k?das probl?mas, jums b?s nepiecie?ams dar?jumu.

 

? ?rstniecisk? (Ir daudz veidu, lai dziedin??anas)
? gar?gais konsult??ana
? vilnis korekcija
? aura regul??ana
? eksorcisms
? Kiyoshirei
? zemes att?r??ana
? ?ka att?r??anas
- vai eksorcisms ja aizst??ana

 

sliktie gari aizbild?a gariem bija pieder?ja, vai aizst?t aizbild?a garus, ir ar?, ka ?rsts, piem?ram, atvienojot garu, kas ir nepiecie?ama Toritsui ?ka. Da??das ar? katrs sare???t?bas pak?pi, ir ar? labs v?j? ekstrasensi.

 

tad, ja j?s gatavojas l?gt gari apskat?tu eksperta viedokli, ne tikai ties?bas, lai redz?tu garu pasauli, tad no dar?juma, ir ieteicams, ka j?s izv?laties psihiska ir reput?cija gar?go attieksmi.

 

Q & A no pasaules

gar?go redzi un gars ir neredzams uz acs, es dom?ju, ka es ?aubos, ka ir daudz. ?eit tiek ieviesti Q & A form?t? uz?emt bie??k uzdotos jaut?jumus par gar?go redzi.

 

n?kotn? ar? pl?no pievienot jebkur? laik?.

 

z?l??ana un garu at??ir?ba ir t?, ka v?zija?

 

jo z?l??ana, to var aptuveni iedal?t tr?s veidu dz?v?bas Bok-f?zes (m?sasmeita-I-do), gar?g? redze tiek klasific?ta k? da?a no mana (man).

 

dz?vi statistiku, fen ?ui, piem?ram, v?rds un uzv?rds spriedumu, ir paredz?ts, lai veiktu nov?rt?jumu, ko statistikas dati.


Tad ievietojiet

Bok

z?l??ana izmantojot

iedvesmu, gar?g?.

f?ze palmu las?jum?, piem?ram, sejas posm?, ko veic z?l??ana, izmantojot fizisk?s lietas, z?lniece ir tarot card ar? un krist?la klasific? ?eit.


 

 

atsauce | gar?g? redze nov?rt?jums | hits un reput?cija atsauksmes par ?stu garu telefona z?l??ana ir funkcija ir

 

tika cit?ts ?o tabulu no vietnes pirmaj? lap?. Jo ?eit ar? pieskarties uz at??ir?b?m z?l??ana un gar?go redzi, l?dzu, ja ir j?su laiks.

 

 

1 veida ar z?l??ana b?s gar?g? redze. Tikai t?p?c, ka j?s v?laties, lai dotu man gar?gu v?ziju nov?rt?jumu, jums vienm?r ir j?b?t uzman?giem, jo ??z?lniece nenoz?m? b?t gar?g? redze.

 

tas ir kop?gs jaut?t psihisks ja piepras?jums gar?go redzi.

 

Tom?r da?i cilv?ki ir apgalvojot konkr?tu sp?ti z?lniece ir psihisks, padoms konsult?ciju personai kop? ar z?l??ana, izmantojot statistikas datus, izmantojot inform?ciju, piem?ram, dzim?anas datums papildus gar?go v?ziju jo tur ir ar? psihisk?s, kuri uz vienu ir g?d?jiet krietni pirms nov?rt??anas piepras?juma.

 

ekstrasensi un z?lniece profesion?l?s klasifik?cijas, jo sadal?ta veids ir ?oti neskaidrs, daudz vismaz defin?cijas paturiet pr?t?, tas ir ieteicams, lai lab?k p?rbaudi pirms nov?rt??anas.

 

Run?jot z?l??ana, un man ir cilv?ka psihes, kas var z?l??ana par (I), ir k?ds, kur? var gar?g? redze v?rt??ana.

 

un gar?g? redze at??ir?ba perspekt?vas

perspekt?va, ja t? ir teicis kontekst? gar?g? un psihisko ir, b?t?b?, ko var redz?t ir (tas, ko, ??iet, ir cilv?ks nav psihisko), izr?d?j?s nogriezta t?m kaut ko fizisku n?, vai att?lums ir prom ir sp?ja redz?t cauri liet?m, piem?ram, neredzams.

 

gar?g? redze, ar sesto saj?tu psihisk?s, bet tas ir teikts, ka redzot sp?ku neredzam? ori?in?lu, perspekt?va ir sp?ja redz?t lietas, kas nevar redz?t, bet tas b?tu iesp?ja redz?t ori?in?lu.

 

varat dz?vot t?d? skat?ties, kas ir tas, ko vi?? dara daudz, bet tas nav las?t, piem?ram, j?t?m. Saj?ta ir t?p?c, ka neviena fiziska izskatu s?kotn?j? acs. Papildus

 

viedok?a, var tikt saukta ar? par "att?lo apskatei", "t?lvad?bas apskatei", "gai?redz?ba".