Psihisks-gar?g? redze nov?rt?jums Tokyo

T? k? salons, uc, kas var b?t un gar?g? redze nov?rt?jums daudz psihika Tokij?, iepaz?stin?s zin?m? pikaps.

 

 

v?rt?t?ji un ?eit sniegtie pakalpojumi ir kopsavilkums par objekt?vu inform?ciju par neto, tas ne vienm?r ir nov?rt??anu, piem?ram, pozit?vo un negat?vo.

 

 

◆ Ginza El Amor

 

http://el-amor.jp/

 

z?l??ana un gar?g? salons Ginza, Tokij?. Ne tikai gar?g? redzes nov?rt??anai, ir salons saskaras v?rt?t?ju manipul?t da??das Scry. Aptuveni 15 cilv?ki par v?rt?t?ja, tostarp gar?g?s redzes nov?rt??anas ir iesp?jams psihiska ir uz?emti.

 

pag?tn?, vai ar? tiek public?ti ?urn?l? "Anan", piem?ram, nov?rt??anas Atsushi Tamura talantu, m?s pakalpojums ar nosaukumu atz??ana ir ar? redzamas medijos.

 

var sa?emt nov?rt?jumu, mier?gi piln?gi priv?t? telp?, kas ir ?oti popul?rs ar sieviet?m iepirkties modes, klientu apmierin?t?ba ir tas, ka vair?k nek? 95%.

 

T? k? nov?rt??anas maksa ir 30 min??u 5000 jenu, t? teiktu, ka tas ir pietiekami rentabla l?me?i, atra?an?s vietu no Ginza.

 

jo laba atra?an?s Ginza, piek?uve ir labi, j?s varat iet no ??m piec?m stacij?m.

 

? Tokijas metro Ginza stacija
? Tokijas metro Hibiya Line / Toei Asakusa Line Higashi Ginza stacija
? JR Shinbashi stacija
? JR Yurakucho stacija
? Toei Oedo Line Tsukiji tirgus stacija

 

◆ Akira Shoan (smiekl?gi Shoan)

 

http: // myoshoan. info /

 

Akira Shoan ir z?l??ana salons izveidot veikalu pirmaj? st?v? Shinjuku Hilton Tokyo pazemes. Jo tas ir priv?ts telpa pagrabst?v?, j?s varat sa?emt l?n?m nov?rt?jumu klus? telp?, kur es nedom?ju, ka pils?tas centru. M?su laik? rakstiski, v?rt?t?ji, kas var b?t gar?go redzi Izv?rt??ana 4 cilv?ki, v?rt?t?ji, kas var tikt izmantoti, lai psihisk?s ir viena persona. T?

 

luksus salons, sejas-pret-aci nov?rt?jums ir maz jums uzlabot un 3000 jenu 15 min?tes. Samantha v?rt?jumam ir diezgan d?rga, un 30000 jenu stund?. Jo tas ir tas, ka slaven?bas un politi?i un cilv?ki bie?i vien inkognito, ja tas ir iesp?jams, lai apmierin?tu v?rt?t?ji un z?lniece, ka past?v iesp?ja sam?r?gs ar to, tas neb?s nekad nav p?r?k augsta. Es nezinu, un nav m??in?t iet vai satikt labu v?rt?t?ju.

 

? JR, priv?tais dzelzce??, metro "Shinjuku Station"
? metro "Nishi"
? Oedo Line "Metropolitan vald?ba stacija"

 

atrodas pastaigas att?lum? no stacijas.

 

◆ ir Kazumi Mr

 

Kazumi Yamazaki Yamazaki bet ir psihiska kur? ir gar?g? redze muzejs p?rdo?anas biroj? in Kurashiki, Okayama Prefecture, ir ar? Tokijas dar?jumu braucienu.

 

kundze Kazumi Yamazaki br?d? Hokkaido b?rnu atst?ja negad?juma, bet kur? k?uva par t?mu, un bija paredzams, atra?an?s b?rnu ar Spirit skat?. T? ar? paliks, piem?ram, br?d? tweet, l?dzu, m??iniet atrast tos, kuri ir ieinteres?ti, jo tas ir par?d?jies daudzos zi?u port?los.

 

Papildus Hokaido atst?jis aiz incidenta n?kam? incidentu, m?s rakst?j?m, ka E redzams gar?g? skatu uz blogus un Twitter.

 

? Okayama Prefecture Kurashiki ko notika nolaup??anu
? Meguro Jap??u sieviete slepkav?ba notika nesakar?gs lieta
? Kan?da Vank?ver?, kas notika Himonya park?
? Aomori vidusskolas meitene tr?kst notiku?o
? Chiba meitenes slepkav?bas l??is p?rtrauk?ana incidents

 

2017 gada novembr? Tokij? komand?jums rezerv??ana Un apglab?ts l?dz 2018. gada maijam, t? ir k?uvusi par valsts aptuveni pusi gadu gaid??anu.

 

atra?an?s vieta ir pastaigas att?lum? no ??du staciju Akasaka Residential.

 

? Oedo Line Roppongi stacija
? Hibiya Line Roppongi stacija
? Chiyoda Line Akasaka stacija
? Chiyoda Line Nogizaka stacija