Psihisks-gar?g? redze nov?rt?jums Osaka Prefecture

Uz?emt sp?j z?lniekiem un psihisko gar?g? redzes nov?rt??anas ievies?s Osak?.

 

 

v?rt?t?ji un ?eit sniegtie pakalpojumi ir kopsavilkums par objekt?vu inform?ciju par neto, tas ne vienm?r ir nov?rt??anu, piem?ram, pozit?vo un negat?vo.

 

 

◆ NamiRamon Mr. (Braminu) Mr.

 

http://www.baramon-osaka.com/

 

Shin-Osaka of luck krustm?ti Chanko un NamiRamon (Braminu) aiz?em daudz telev?zij? un ?urn?los, pats Osak?, piem?ram, ir public?jusi gr?matu es teiktu, ka sal?dzino?i nav profila psihisks-gar?gu v?ziju v?rt?t?js.

 

tika dibin?ta 1967.gad?, lai m?s uzs?ka nov?rt??anas organiz?cijas n?kamajam 1968. gadam, ??iet, ir diezgan sena v?sture un uzskaite.

 

galvenais ir gar?g? redze, bet citi, m?s izmantojam da??dus Scry piem?ram, ?etri p?l?ri likte?a Murasakizenmai Doo numuru nog?zes skatu metode skaits zin?tnes, Kabalas Numerolo?ija Likums un Qi Men Dun Jia. Par katru no konkr?tu saturu, l?dzu, p?rbaudiet ofici?lo t?mek?a vietni Mr NamiRamon.

 

nov?rt??anas maksa ir nedaudz augsta, 1 stundas 15000 jena pirmo reizi, bet j?s var?tu teikt, ka naudas summa, kas var b?t p?rliecino?i, ja esat ar izdauz?t telev?zija un pla?sazi?as l?dzek?iem.

 

vieta ir 3 min??u g?jiena att?lum? no JR Shin-Osaka Station Austrumos Higashinakashima Osaka Higashi-Yodogawa-ku.

 

◆ z?l??ana no savrupm?ju Luna

 

http: //www.luna-fortune. Neto /

 

Namba, Umeda, jo z?l??ana salons izveidotu veikalu Shinsaibashi, tas ir sal?dzino?i liela m?roga salons v?rt?t?ji no 50 cilv?kiem maz?k nek? saska?? ar visiem veikaliem ir uz?emti.

 

50 cilv?ki likts tas pare?o?ana ir da??das, iedvesma nov?rt??ana Ray v?zija las??ana ir iesp?jams psihisks, ??iet, ir uz?emti aptuveni 10 cilv?ki (2017. gada novembris).

 

Gar?gais ?rstniecisk? Chakra Aura perspekt?va, eksorcisms vi??u korekciju, izsaukt Crystal Leading Akashic vado?o psihisks Tarot utt, t? atbalsta taktiku, kas prasa da??dus psihiska.

 

cena tiks teikt, ka 3500 jenu 30 min?tes un apzin?gu iestat?jumus. Visi tr?s veikals piek?uve no labi tuv?kajai stacijai pastaigas att?lum?.

 

Namba Store | metro Midosuji Line Namba stacija
Shinsaibashi veikals | Osaka Pa?vald?bas metro Shinsaibashi stacija
Umeda veikals | JR Osaka Station

 

◆ Okuno psihisks konsult?ciju centri

 

http: //www.o-reinou. com /

 

ir pakalpojums, kas darbojas Hirakata, Osaka. Tuv?k? stacija Hirakata Station. T? psihisks sarunas ies?j miljardiem 2013. gad?, k? tas bija atv?rts, tas, ??iet, ir sal?dzino?i jauna biroju. T?p?c es uzrakst?ju, ka st?sta

 

miru?? cilv?ka balsi (debesu balss), tas var b?t, ka ??da psihiska konsult?cija bie?i ir vislab?k. Likmes psihisk?s nov?rt??anas ieies mazliet d?rga kategoriju un 10.000 jenu stund?.

 

psihisks papildus nov?rt?jumam, m?s esam ar? lekcijas un semin?ri. com /

 

ir pakalpojums, kas darbojas Hirakata, Osaka. Tuv?k? stacija Hirakata Station. T? psihisks sarunas ies?j miljardiem 2013. gad?, k? tas bija atv?rts, tas, ??iet, ir sal?dzino?i jauna biroju. T?p?c es uzrakst?ju, ka st?sta

 

miru?? cilv?ka balsi (debesu balss), tas var b?t, ka ??da psihiska konsult?cija bie?i ir vislab?k. Likmes psihisk?s nov?rt??anas ieies mazliet d?rga kategoriju un 10.000 jenu stund?.

 

psihisks papildus nov?rt?jumam, m?s esam ar? lekcijas un semin?ri. com /

 

ir pakalpojums, kas darbojas Hirakata, Osaka. Tuv?k? stacija Hirakata Station. T? psihisks sarunas ies?j miljardiem 2013. gad?, k? tas bija atv?rts, tas, ??iet, ir sal?dzino?i jauna biroju. T?p?c es uzrakst?ju, ka st?sta

 

miru?? cilv?ka balsi (debesu balss), tas var b?t, ka ??da psihiska konsult?cija bie?i ir vislab?k. Likmes psihisk?s nov?rt??anas ieies mazliet d?rga kategoriju un 10.000 jenu stund?.

 

psihisks papildus nov?rt?jumam, m?s esam ar? lekcijas un semin?ri. com /

 

ir pakalpojums, kas darbojas Hirakata, Osaka. Tuv?k? stacija Hirakata Station. T? psihisks sarunas ies?j miljardiem 2013. gad?, k? tas bija atv?rts, tas, ??iet, ir sal?dzino?i jauna biroju. T?p?c es uzrakst?ju, ka st?sta

 

miru?? cilv?ka balsi (debesu balss), tas var b?t, ka ??da psihiska konsult?cija bie?i ir vislab?k. Likmes psihisk?s nov?rt??anas ieies mazliet d?rga kategoriju un 10.000 jenu stund?.

 

psihisks papildus nov?rt?jumam, m?s esam ar? lekcijas un semin?ri. com /

 

ir pakalpojums, kas darbojas Hirakata, Osaka. Tuv?k? stacija Hirakata Station. T? psihisks sarunas ies?j miljardiem 2013. gad?, k? tas bija atv?rts, tas, ??iet, ir sal?dzino?i jauna biroju. T?p?c es uzrakst?ju, ka st?sta

 

miru?? cilv?ka balsi (debesu balss), tas var b?t, ka ??da psihiska konsult?cija bie?i ir vislab?k. Likmes psihisk?s nov?rt??anas ieies mazliet d?rga kategoriju un 10.000 jenu stund?.

 

psihisks papildus nov?rt?jumam, m?s esam ar? lekcijas un semin?ri. com /

 

ir pakalpojums, kas darbojas Hirakata, Osaka. Tuv?k? stacija Hirakata Station. T? psihisks sarunas ies?j miljardiem 2013. gad?, k? tas bija atv?rts, tas, ??iet, ir sal?dzino?i jauna biroju. T?p?c es uzrakst?ju, ka st?sta

 

miru?? cilv?ka balsi (debesu balss), tas var b?t, ka ??da psihiska konsult?cija bie?i ir vislab?k. Likmes psihisk?s nov?rt??anas ieies mazliet d?rga kategoriju un 10.000 jenu stund?.

 

psihisks papildus nov?rt?jumam, m?s esam ar? lekcijas un semin?ri. com /

 

ir pakalpojums, kas darbojas Hirakata, Osaka. Tuv?k? stacija Hirakata Station. T? psihisks sarunas ies?j miljardiem 2013. gad?, k? tas bija atv?rts, tas, ??iet, ir sal?dzino?i jauna biroju. T?p?c es uzrakst?ju, ka st?sta

 

miru?? cilv?ka balsi (debesu balss), tas var b?t, ka ??da psihiska konsult?cija bie?i ir vislab?k. Likmes psihisk?s nov?rt??anas ieies mazliet d?rga kategoriju un 10.000 jenu stund?.

 

psihisks papildus nov?rt?jumam, m?s esam ar? lekcijas un semin?ri.