Rozdiel medzi duchovnou v?ziu a smerovanie

Pozn?te rozdiel medzi duchovnou v?zie a smerovanie?

 

Obaja maj? tendenciu zle, preto?e to je ten, ktor? je ve?mi podobn?. Po?me zhrn?? stru?ne.

 

je duchovn? v?zia

 

?o je duchovn? v?zie. Mnohokr?t na t?chto str?nkach tie? opisuje, ale psychick? a duchovn? v?zie odr??a obraz vo svojej vlastnej mysli, je technol?gia, ktor? poh?adu na svet, ktor? nem??e by? viden?. Ako v?sledok, dostane spr?vu od str??ny duch, m??ete poveda?, o ?o tu ide.

 

The Guardian duchov, t?ch, ktor? s? pre ka?d?ho, je pr?tomnos?, ktor? bude chr?ni? ?ivot jej obyvate?ov. Jedn? sa o pr?tomnos?, ktor? bude vyd?va? upozornenia, ke? sa sna??te Susumu zl?m smerom, ale nie je tam ?iadny in?pir?ciou a psychickej n?s oby?ajn? ?udia nebud? m?c? prij?ma? spr?vy. ME poveda?, ?e ju dostane na mieste je duchovn? poh?ad, je psychick?.

 

duchovnej v?zie, v z?vislosti na vlnovej d??ke a zlu?ite?nosti psychickej konzulta?n? osoby, je nerovnomern? (individu?lne rozdiely), vo videu, ktor? maj? by? zobrazen?, je, ?e tam m??e na jasn? neobjav?. Kompatibilita

 

je dobr?, ale je z m??e by? psychick? schopnosti, tak?e sa m??e inak pr?s? off, pre pr?pad n?dze, v istom zmysle, ako s? rodinn? lek?ra, dobrej n?lade kompatibility bolo by tie? dobr?, aby n?js? schopnos? ?loveka.

 

o?i ?loveka, ktor? sa objavil v popred? je, "Nenechajte dvoj?a du?e", "Ty mysl??, ?e t?to osoba je moja spriaznen? du?a?" od okamihu, ke? som si myslel, ako, musel ma? dobr? kompatibilitu s psychickou v bude ch?ba? ?ancu.

 

a nasmerova?

 

Na druh? stranu, smerovanie tak, aby zodpovedala frekvenciu r?dia, pri?om kontakt na svete, ktor? sa nezd?, aby zodpovedali vlnov? d??ku a energiu ?loveka, vlna, to je komunika?n? technol?gie.

 

dopredu, aby sa kontaktu, napr?klad je vy??ia ja (high-dimenzion?lnej sami).

 

to hovor?me o high-dimenzion?lnej seba, ale bude obtia?ny zast?penie, mysl?m, ?e je ?ahk? pochopi?, ?i je mo?n?, aby kr?tky pova?ovan? za jeho ?as pekn? t?n.

 

nejak?ho d?vodu neviem pr?cu a l?sku, je tie? najvy??? v?nos forma sa chcel sta?, ich vlastn? ke? vstupujeme ?o cnostn? cyklus, ako je to dobre aj t?m, ?e je vy??ia ja.

 

Vy??ie Ja je spochyb?ovan?, je v podvedom? ?ud?, zist?te, ?e tak?to spr?vy alebo ukazovate? zo svojho vlastn?ho ?asu je dobr? t?n pr?stupom tam.

 

Okrem toho, alebo tie? ozna?ovan? ako smerovanie pr?stup k z?znamom aka?ick?ch.

 

Akashic z?znam a inform?cie a em?cie v?etk?ho druhu od za?iatku vesm?ru organizmy, pam?? a bolo to miesto, ktor? bolo zaznamenan? (nie fyzick? umiestnenie pre real), ako je napr?klad kni?nica na internete oblaku Vzh?adom k tomu, ?e predpokladal, by bolo jednoduch?ie na obr?zok.

 

tam by? pr?stup k nim minul? ?ivot a du?a ?loveka, ke? sa ob?vaj?, misie, budete ma? pr?stup k mno?stvu inform?ci?, ako je osud.

 

z n?s povedal, stiahnu? si potrebn? inform?cie pre v?s zo z?znamu Akashic smerovan?m bude channelers a psychiku.

 

Je potrebn? poznamena?, ?e ke??e pracovn? zaradenie je ve?mi v?gny, aj ke? nie nevyhnutne, ?e vyhl?si Channelery, duchovn? poradca a psychiku, m??ete by? usmer?ovanie ?ud?, ktor? tvrdia ve?tky?u. _
to hovor?me o high-dimenzion?lnej seba, ale bude obtia?ny zast?penie, mysl?m, ?e je ?ahk? pochopi?, ?i je mo?n?, aby kr?tky pova?ovan? za jeho ?as pekn? t?n.

 

nejak?ho d?vodu neviem pr?cu a l?sku, je tie? najvy??? v?nos forma sa chcel sta?, ich vlastn? ke? vstupujeme ?o cnostn? cyklus, ako je to dobre aj t?m, ?e je vy??ia ja.

 

Vy??ie Ja je spochyb?ovan?, je v podvedom? ?ud?, zist?te, ?e tak?to spr?vy alebo ukazovate? zo svojho vlastn?ho ?asu je dobr? t?n pr?stupom tam.

 

Okrem toho, alebo tie? ozna?ovan? ako smerovanie pr?stup k z?znamom aka?ick?ch.

 

Akashic z?znam a inform?cie a em?cie v?etk?ho druhu od za?iatku vesm?ru organizmy, pam?? a bolo to miesto, ktor? bolo zaznamenan? (nie fyzick? umiestnenie pre real), ako je napr?klad kni?nica na internete oblaku Vzh?adom k tomu, ?e predpokladal, by bolo jednoduch?ie na obr?zok.

 

tam by? pr?stup k nim minul? ?ivot a du?a ?loveka, ke? sa ob?vaj?, misie, budete ma? pr?stup k mno?stvu inform?ci?, ako je osud.

 

z n?s povedal, stiahnu? si potrebn? inform?cie pre v?s zo z?znamu Akashic smerovan?m bude channelers a psychiku.

 

Je potrebn? poznamena?, ?e ke??e pracovn? zaradenie je ve?mi v?gny, aj ke? nie nevyhnutne, ?e vyhl?si Channelery, duchovn? poradca a psychiku, m??ete by? usmer?ovanie ?ud?, ktor? tvrdia ve?tky?u. _
to hovor?me o high-dimenzion?lnej seba, ale bude obtia?ny zast?penie, mysl?m, ?e je ?ahk? pochopi?, ?i je mo?n?, aby kr?tky pova?ovan? za jeho ?as pekn? t?n.

 

nejak?ho d?vodu neviem pr?cu a l?sku, je tie? najvy??? v?nos forma sa chcel sta?, ich vlastn? ke? vstupujeme ?o cnostn? cyklus, ako je to dobre aj t?m, ?e je vy??ia ja.

 

Vy??ie Ja je spochyb?ovan?, je v podvedom? ?ud?, zist?te, ?e tak?to spr?vy alebo ukazovate? zo svojho vlastn?ho ?asu je dobr? t?n pr?stupom tam.

 

Okrem toho, alebo tie? ozna?ovan? ako smerovanie pr?stup k z?znamom aka?ick?ch.

 

Akashic z?znam a inform?cie a em?cie v?etk?ho druhu od za?iatku vesm?ru organizmy, pam?? a bolo to miesto, ktor? bolo zaznamenan? (nie fyzick? umiestnenie pre real), ako je napr?klad kni?nica na internete oblaku Vzh?adom k tomu, ?e predpokladal, by bolo jednoduch?ie na obr?zok.

 

tam by? pr?stup k nim minul? ?ivot a du?a ?loveka, ke? sa ob?vaj?, misie, budete ma? pr?stup k mno?stvu inform?ci?, ako je osud.

 

z n?s povedal, stiahnu? si potrebn? inform?cie pre v?s zo z?znamu Akashic smerovan?m bude channelers a psychiku.

 

Je potrebn? poznamena?, ?e ke??e pracovn? zaradenie je ve?mi v?gny, aj ke? nie nevyhnutne, ?e vyhl?si Channelery, duchovn? poradca a psychiku, m??ete by? usmer?ovanie ?ud?, ktor? tvrdia ve?tky?u. 0D_ Vy??ie Ja je spochyb?ovan?, je v podvedom? ?ud?, zist?te, ?e tak?to spr?vy alebo ukazovate? zo svojho vlastn?ho ?asu je dobr? t?n pr?stupom tam.

 

Okrem toho, alebo tie? ozna?ovan? ako smerovanie pr?stup k z?znamom aka?ick?ch.

 

Akashic z?znam a inform?cie a em?cie v?etk?ho druhu od za?iatku vesm?ru organizmy, pam?? a bolo to miesto, ktor? bolo zaznamenan? (nie fyzick? umiestnenie pre real), ako je napr?klad kni?nica na internete oblaku Vzh?adom k tomu, ?e predpokladal, by bolo jednoduch?ie na obr?zok.

 

tam by? pr?stup k nim minul? ?ivot a du?a ?loveka, ke? sa ob?vaj?, misie, budete ma? pr?stup k mno?stvu inform?ci?, ako je osud.

 

z n?s povedal, stiahnu? si potrebn? inform?cie pre v?s zo z?znamu Akashic smerovan?m bude channelers a psychiku.

 

Je potrebn? poznamena?, ?e ke??e pracovn? zaradenie je ve?mi v?gny, aj ke? nie nevyhnutne, ?e vyhl?si Channelery, duchovn? poradca a psychiku, m??ete by? usmer?ovanie ?ud?, ktor? tvrdia ve?tky?u. 0D_ Vy??ie Ja je spochyb?ovan?, je v podvedom? ?ud?, zist?te, ?e tak?to spr?vy alebo ukazovate? zo svojho vlastn?ho ?asu je dobr? t?n pr?stupom tam.

 

Okrem toho, alebo tie? ozna?ovan? ako smerovanie pr?stup k z?znamom aka?ick?ch.

 

Akashic z?znam a inform?cie a em?cie v?etk?ho druhu od za?iatku vesm?ru organizmy, pam?? a bolo to miesto, ktor? bolo zaznamenan? (nie fyzick? umiestnenie pre real), ako je napr?klad kni?nica na internete oblaku Vzh?adom k tomu, ?e predpokladal, by bolo jednoduch?ie na obr?zok.

 

tam by? pr?stup k nim minul? ?ivot a du?a ?loveka, ke? sa ob?vaj?, misie, budete ma? pr?stup k mno?stvu inform?ci?, ako je osud.

 

z n?s povedal, stiahnu? si potrebn? inform?cie pre v?s zo z?znamu Akashic smerovan?m bude channelers a psychiku.

 

Je potrebn? poznamena?, ?e ke??e pracovn? zaradenie je ve?mi v?gny, aj ke? nie nevyhnutne, ?e vyhl?si Channelery, duchovn? poradca a psychiku, m??ete by? usmer?ovanie ?ud?, ktor? tvrdia ve?tky?u. 00D_
z n?s povedal, stiahnu? si potrebn? inform?cie pre v?s zo z?znamu Akashic smerovan?m bude channelers a psychiku.

 

Je potrebn? poznamena?, ?e ke??e pracovn? zaradenie je ve?mi v?gny, aj ke? nie nevyhnutne, ?e vyhl?si Channelery, duchovn? poradca a psychiku, m??ete by? usmer?ovanie ?ud?, ktor? tvrdia ve?tky?u. 00D_
z n?s povedal, stiahnu? si potrebn? inform?cie pre v?s zo z?znamu Akashic smerovan?m bude channelers a psychiku.

 

Je potrebn? poznamena?, ?e ke??e pracovn? zaradenie je ve?mi v?gny, aj ke? nie nevyhnutne, ?e vyhl?si Channelery, duchovn? poradca a psychiku, m??ete by? usmer?ovanie ?ud?, ktor? tvrdia ve?tky?u.