Stret?vaj? s spriaznen? du?u a dvoj?a du?e v duchovnej v?ziu mo?n?ho? Hit?

?ena po?iada? pos?denie duchovia v?zie, ale existuje ve?a ?ud?, ktor? si ?elaj?, aby sa pripojil k ?udsk?mu osudu, a je obozn?men? so svetom o nie?o viac duchovn?, takisto Irasshaimasu by ste chceli by? viazan? s spriaznen? du?u i dvojit? du?e ,

 

 

 

spriaznen? du?a a spriaznen? du?a, ozna?ovan? aj ako spriaznen? du?u, bolo povedan?, ?e je vz?jomn? rezonancie v ?rovni du?e v pr?buznom osoby z predch?dzaj?ceho ?ivota. ?asto pripom?naj? vn?tornom povrchu a vzh?ad funkcie, to je t?ch, ktor? si zvykli v Soshisoai.

 

※ v

 

reinkarn?ciu je dvoj?a du?e, ?o bol jeden z du?e p?vodne nazvan? ?o bolo rozdelen? niekoho in?ho ?loveka s moj?m dvoj?a?om du?e. Stret?vaj? nutne v tomto svete, nemus? by? nutne viazan?. Dokonca aj ke? ste sa stretol s dvojitou du?u, a? do dvoch ?ud? s? spojen? Existuje sedem stup?ov (ozna?ovan? tie? ako javisko a s?du), sa hovor?, ?e dvaja ?udia s? viazan?, ke? sa dostanete cez oboje.

 

 

Teraz, spriaznen? du?u a Soule, zd? sa, ?e niektor? ?udia maj? ich hodnotil ve?tky?u, preto?e sa jedn? o obsah ?rovni du?e, vo ve?tenie v?eobecn?ch ?tatist?k a f?zy (palm ??tanie alebo tv?r f?zy) ktor? nie s? ur?en? na odvodenie, ?e je tu ve?a ?ud?, ktor? je posudzovan? v duchovnej v?ziu t?m psychiku.

 

duchovn? v?zie a ve?tenie, ak nie ?plne in? vec, vec n?hra?kov?. K pos?deniu spriaznen? du?u i dvojit? du?e, je v mnoh?ch pr?padoch je siln? osobnos? vybran? na psychickej alebo duchovnej syst?m.

 

referencie | rozdiel duchovnej v?ziu a ve?tenie rozdielu psychiku a ve?tec

 

d?vere pravidelne d?le?it? konzultova? n?js? psychick?, ktor? m??u

 

, aby mohli by? spojen? s spriaznen? du?u a dvoj?a du?a je, mus?te najprv stretn??, len preto, ?e som sa stretol, va?e spr?vanie v z?vislosti na v?li dokon?i? cel? ?ivot, bez toho, aby v tomto svete s? prepojen?.

 

Preto, ak sa dostanete duchovn? v?ziu, v prvej osobe, ?e maj? tak? vlastnosti, ke? mus?te po??va?, kde sa sch?dza.

 

a potom, ?o som sa s nimi stretol, mus?me ?s? postupova? opatrne vz?ah so mnou r?d ve?tcov, ktor? pravidelne d?verova?.

 

najm? v pr?pade dvojit?ho du?e, a hovor? sa, ?e existuje sedem et?p dve osoby s? viazan?, raz v tomto procese, je etapa, ktor? je op?? spojen? s vyu?it?m zbohom.

 

v tej dobe, a to bol osud, ktor? rozbi? dve osoby, raz bez dovolenia Kimetsuke, kde na konci je vz?ah medzi twin Soule, dvaja ?udia, bez toho aby bola viazan? stane sa rozdelili.

 

To je d?vod, pre?o po?iada? o pravideln? duchovnej v?zie, ?i u? dvaja ?udia s? v s??asnosti, kedy vo f?ze, ?o je to, ?o by malo sta?i? na javisko, je potrebn?, aby aj na?alej kontrolova? jeden po druhom.

 

7 f?zy, k?m je spojen? s dvojit?m Seoul (stupne) Ke? detaily pop?san?

 

dvoj?a du?e javisko, stane sa pr?li? dlho, budete musie? zavies? iba t? ak? druh javiska.

 

Prv? etapa "uznanie (zasadnutie)" _ x000D_ druh? etapa "test"
tretia etapa "kr?za"
?tvrt? etapa "be?ec a prenasledovate? (tich? obdobie stagn?cie obdobie)" _ x000D_ piata etapa "pusti?"
prv? 6. etapa "prebudi?"
siedma etapa "harm?nie (reunion)" _ x000D_
nejako mysl?m, ?e ten obraz, ale f?za, ?e rozpad raz, ?e som sa zmienil predt?m, je piata etapa "pusti?", ako je uveden? v tomto dokumente. Okrem toho, ako je "kr?za", "tich? obdobie stagn?cie obdobie", a? na dva ?udia s? viazan?, nemus? by? nutne len pozit?vnych udalost?, rad probl?mov pr?de.

 

bez toho aby vedel nie?o, a za?i? tieto v?zvy, v ako post?pi? do f?zy pri prij?man? odpor??an? pravidelne duchovnej v?ziu, pokia? ide o to, ?i du?evn? rozp?tie a spr?vnej ?innosti m??u by? prijat? priklad? ve?k? rozdiel.

 

duchovnej v?zie nie je nezvy?ajn?, ?e odch?li? Referencie

 

| duchovnej v?zie pr?de by? s?m sebou? Pos?denie duchovn? v?zie Hlavn?m d?vodom je mimo Podrobnosti

 

bude boli diskutovan? v tejto str?nke, a to aj v pr?pade, ?e to bude bez oh?adu na to, ako skuto?n? duchovn? s mo?nos?ou, v z?vislosti na zn??anlivosti a vlnov? d??ka konzult?cie je, a tam je, ?e miera hit bude sa hovori? sme praskanie. Ak

 

ne? chc? viazan? na spriaznen? du?u i dvojit? du?e, kompetentn? a kompatibility dobre, je tie? jedn?m zo sp?sobov, preto?e vo?no n?js? spo?ahliv? psychickej vopred. Mysl?m, ?ahko pochopi? a u?i? si s obrazom, ako je rodinn? lek?r.

 

spriaznen? du?a, alebo dokonca h?ad? psychick? v panike z my?lienky, ?e som sa stretol v dvoj?a du?e, nem??e vies? tie? necha? ujs? cenn? pr?le?itos? pre viazan? a nem??u by? n?jden?.