?udia z man?elstva partnera a osudu v duchovnej v?ziu a ve?tenie m??e by? viden?? Hit?

V???ina ?ud? ?a?kosti nav?tevova? duchovn? posudok vision a ve?tenie je to, ?o o l?ske a man?elstve. Bolo by pekn? poveda?, ?e viac ako 90%.

 

mnoho z nich je to, ?o to "Chcem vidie? ?ud? z man?elsk?ho partnera a osudu," "A teraz chcem vedie?, ?i je to mu? osudu" od poh?adu Spirit.

 

spozna? ?ud? z man?elsk?ho partnera a osudu v duchovnej v?ziu a ve?tenie je mo?n?

 

duchovnej v?zie kart?rka s psychick?mi i duchovn?mi schopnos?ami, prijm? str??ne duchmi a kontakt druhej strany, na??va? posolstvo, to je to, ?o hovor?, ?e t? ot?zka.

 

str??ni duchovia s? t?, ktor? s? pre ka?d?ho, maj? svoju ?lohu chr?ni? pouli?n? konzult?cie s t?mto n?zvom.

 

alebo sa sna?ia vzia? zl?ho mu?a, ke? ?lovek pred o?ami, ?o je pravdepodobn?, ?e si ujs? osudu ?loveka, je pr?tomnos?, ktor? v?s dovedie k spr?vnemu bud?cnosti. Ak je mo?n? spr?vne prij?ma? spr?vy z

 

opatrovn?ka duch, osud ?ud? a bud?cnos? man?elstvo, v niektor?ch pr?padoch m??ete tie? vedie? o existencii takejto spriaznen? du?e i dvojit? du?e.

 

Av?ak duchovn? v?zie ako odklon Kokoroeyo, to nie je nevyhnutne vidie?, ?e ?udia v man?elstve partnera a osudu Ke? u? hovor?me o tom, ?i sa zobraz? spr?va od do str??nych duchov Ako

 

, psychick? alebo kart?rka sa obrazy s? projektovan? vo svojej vlastnej mysli, je oby?ajn? sp?sob, ako zisti?, ?o sa tam odr??a v ot?zke ,

 

ale ?o schopnos? zobrazovania bude v moci duchovnej, aj ke? bez oh?adu na to, ako skuto?n? duchovn? so schopnos?ou, kv?li kompatibilite a vlnov? d??ka konzult?cie je, nemus? by? schopn? spr?vne zobrazen? ,

 

(obr?zok nie je ostr?, ako je dobre Mie no.) _ x000D_
z toho bola nevyhnutne vykonan? duchmi vizu?lne pos?denie, a nie preto, ?e je psychick? falo?n?, aj ke? skuto?n?, m??e d?js? k ?asto vec je.

 

duchovnej v?ziu d?me v?m vedie? vopred, ?e to nie je len zasiahnu?.

 

tie? ako ocenenie duchovn? v?zia bola zasiahnut?, ?e nem? zmysel, ak nem?te ucho konzult?ci?, ktor? poslu?ne po??va?

 

psychiku a ve?tcov, ?lovek svojho osudu, man?elstvo partnera nielen poveda?, ?e v rovnakom ?ase, budete mi da? radu pre dve osoby je zviazan?.

 

v?ak neexistuje ?iadny vz?ah d?veryhodnosti s u?ite?om, ktor? m? ocenenie, v pr?pade, ?e s?hlas, alebo v pr?pade, ?e v?sledky hodnotenia konzult?cie, ktor? nep?sobia na radu ako u?ite? Pr?kaz, nie je ochotn? akceptova?, u? zasiahla, ?o zasiahne p?vodne bude to.

 

neplnia v?as mal stretn?? s ?u?mi osudu, nikdy nie s? nezvy?ajn? teraz pr?pade, ?e nie je viazan? na mal by? viazan? k nemu.

 

preto?e duchovn? v?zie je to, ?o niekedy odlepova?, nie je vyl??en?, tie? nie je ?plne veri? v rada duchovn?ch.

 

Preto vysoko, ako je to mo?n? psychick?, n?js? pravdepodobn? psychick? ?der, m??e sp?sobi? veri? akcia je d?le?it? vec. Referen?n?

 

|