Rozdiel duchovn? v?zie a perspekt?vy

Pozn?te rozdiel medzi duchovnou v?ziu a perspekt?vu? Vzh?adom k tomu,

 

slov? s? podobn?, ale je m?t?ce, preto?e duchovn? v?zie a perspekt?va je nie?o in?, povedzme rekapitul?ciu tak, aby bolo mo?n? pevne spozna? rozdiel.

 

a duchovnej v?zie

 

prvej duchovnej v?ziu, ale bol opakovane pop?san? v tomto mieste budeme vysvet?ova? znova. By

 

psychickej a duchovnej v?zie, svet by nemala by? vn?man? predov?etk?m v mozgu jasnovidci, ?e pre projekt a vizualiz?ciu, sa naz?va duchovnej v?zie expert poveda?, ?o sa prejavuje tam v prvej ot?zke ,

 

Konkr?tne odr??a str??ne duchov konzult?cia je, zd? sa, existuje ve?a, ktor? dostane spr?vu vych?dzaj?ce odtia?. Psychick?, ktor? si v?s odovzda? posolstvo, ktor? dostal od str??neho ducha.

 

str??ny duch ma? ka?d?, ale uhasi? spr?vu pre vedenie o bud?cnosti svojich ?ud?, aby viac lep?ie, nie sme psychick?, preto?e si nem??e prij?ma? spr?vy priamo, psychick? dostanete spr?vu po?iada? ocenenie li?i osobne.
to
, napr?klad v prav?ch pocitoch a mysle v ?mysle mu?a, m??ete z?ska? inform?cie, ktor? sa nezobraz? p?vodne.

 

je perspekt?vny

 

duchovnej v?zie, ako je pocit posolstvo a z?mer druhej strane zo str??nych duchov, zatia? ?o sila vid? nevidite?n?, sa stala predmetom poh?adu je to, ?o by sa p?vodne objavi?, fyzick? je to nie?o.

 

napr?klad preto, ?e mu v ?alekej v??ny vz?ah na dia?ku je, v niektor?ch forme, ktor? je skuto?ne pr?tomn?, ale m??ete ju vidie? umiestnen? v bl?zkosti, nemo?no vidie?, preto?e ste ?aleko.

 

t?mto sp?sobom, nem??e by? vidie? ?aleko, zavolal perspekt?vu m?c? vidie? to, ?o nie je vidie?, ?e bol blokovan? nie?o. Alebo mo?no budete chcie?, alebo hovori?, napr?klad vzdialen? prezeranie, vzdialenej prezeranie, jasnovidectvo.

 

je ten, kto je ?aleko, ale kedy a kde sa tak?to spr?vanie, ako je zrejm? z vonkaj?ej strany, ?o je smr? m??e by? viden?, napr?klad v jeho psychol?giu a mysle v tej dobe, nie je vidie?, je o?iam nevidite?n? nie je.

 

To je rozdiel medzi pribli?n? duchovnej v?ziu a perspekt?vu.

 

, ak spr?vne pou??va? duchovnej v?ziu a perspekt?vu Od roku

 

duchovnej v?ziu a perspekt?vu, je ?plne odli?n? v?kon v z?vislosti na psychickej, existuj? ?udia, ktor? m??u len perspekt?va s ?u?mi, ktor? m??u by? len duchovn? v?zie. Nie je ?lovek, ak probl?my, ktor? m??u by? aj duchovn? v?ziu a perspekt?vu, ale ak existuje iba jeden alebo druh? z psychickej, neprekra?uje a nerozli?uje ?a?kosti.

 

ako bolo pr?ve pop?san?, situ?ciu, ako je on a objekty, ktor? s? ?aleko, pri poh?ade zvonku, ak chcete vidie? skuto?n? vec, ako je mo?n? tie? vidie? na vlastn? p?s?, ak idete in situ h?adiska jeho mysli ako je skuto?nou v??u, ktor? je v, po?me vybra? ocenenie duchovnej v?zie ak chcete vedie? veci, ktor? s? nevidite?n? vo?n?m okom.

 

duchovnej v?zie je niekedy odchy?uj?

 

V pr?pade pochybnost? alebo duchovn?ho poh?adu alebo poh?adu, ale mo?no budete chcie?, alebo nie, mali by ste mi Tazunere p?vodnej Psychic ktor? obaja m??u, ?omu sa hovor? duchovn? v?zie, kompatibilitu konzult?ciu a vlnov? d??ku ako psychick? v niektor?ch ?t?toch existuj? individu?lne rozdiely vo videu, ktor? maj? by? zobrazen? v mozgu, tam je tie? kr?sny Utsushidase nie je tento pr?pad. Ak m?te ur?i?

 

?o najviac zasiahla dobrej n?lade posudok vision pravdepodobnosti, treba tie? vzia? do ?vahy kompatibilitu schopnosti psychiky, rovnako ako svoje vlastn?. Vec "preto?e to je ako duchovn? v?zia a perspekt?va, No, ak sa pok?site sa op?ta? u?ite?a ●●"

 

si tie? mysl?, ?e v najhor?om pr?pade je ●● u?ite? a va?e kompatibilita, v?sledky posudzovania na Spirit videnie je spo?ahliv? to sa nestane.

 

-li, ?e je tie? d?le?it? n?js? u?ite?a stretn?? kompatibilitu a vlnovou d??kou a nielen duchovnej v?ziu.