manevi vizyon ve kanalize aras?ndaki fark

E?er ruhsal vizyon ve kanalize aras?ndaki fark? biliyor musunuz?

 

Hem ?ok benzer biridir ??nk? yanl?? e?ilimindedir. k?saca burada ?zetleyelim.

 

manevi vizyon oldu?unu

 

manevi vizyon nedir. Bu sitede ?o?u zaman da a??klar fakat psi?ik ve ruhsal vizyon, kendi zihninde imaj?n? yans?tan g?r?lemez d?nya g?r?nt?leme bir teknolojidir. Sonu? olarak, koruyucu ruhu bir mesaj ald???nda, sen Question s?yleyebilir.
vasi ruhlar?, herkes i?in olanlar
, halk?n?n ya?am?n? koruyacak varl???d?r. Bu yanl?? y?ne Susumo ?al???yoruz bir uyar? verecektir varl???, ancak orada hi?bir ilham kayna??d?r ve psi?ik bize s?radan insanlar?n iletisini m?mk?n olmayacakt?r. Bana yerde almak s?ylemek bir medyum, ruhsal g?r?n?m?d?r.

 

manevi vizyon, dalga boyu ve psi?ik isti?are ki?inin uyumuna ba?l? olarak, net orada g?r?nmeyebilece?ini olmu?tur g?r?nt?lenecek videoda dengesiz (bireysel farkl?l?klar) bulunmaktad?r.

 

uyumlulu?u iyidir, ama yetene?inin bir psi?ik olabilir ait oldu?unu, bu nedenle aksi takdirde bu t?r aile doktorlar?, iyi uyumluluk ruhlar? olarak, bir anlamda, acil durum i?in, yerinden ??kabilir Ayn? zamanda ki?inin yetene?i bulmak tutmak iyi olurdu. ?n?nde belirdi ki?inin

 

g?zleri "de?il ikiz ruh yap?n" ise, "arad?n?z bu ki?i benim ruh e?im?" Ben b?yle d???nd?m zaman psi?ik ile iyi bir uyumluluk olmas? gerekiyordu i?inde ?ans ?zleyece?im.

 

ve kanalize

 

?te yandan, kanall?k ?ekilde ki?inin dalgaboyu ve enerji, dalga ma? i?in g?r?nm?yor d?nyaya ki?iyi alarak, radyo frekans?na uygun olarak, bir ileti?im teknolojisidir.

 

?ncesinde ?rne?in, Y?ksek Benlik (y?ksek boyutlu kendin) 'dir, ki?iyi almak.

 

bu y?ksek boyutlu kendine konu?an, ancak zor temsilini olacak, ben k?sa onun zaman? g?zel tonu kabul m?mk?n olup olmad???n? kolayca anlamak d???n?yorum.

 

i?im ve sevgi bilmiyorum nedense b?yle giderken erdemli d?ng?, iyi bile daha y?ksek ?z oldu?unu, ne yapt???n? girerken o devlet, kendi istedi?i bir ?st formu ilerler ayn? zamanda.

 

Y?ksek Benlik insanlar?n bilin?alt?nda olan sorgulan?yor, iyi sesi var eri?erek olan kendi zaman?nda gelen mesaj veya tabelas?n? bu t?r bulmak.

 

yan?nda, ya da Aka?ik kayd?na eri?imi kanalize olarak an?lacakt?r.

 

Aka?ik kay?t ve evren organizmalar, haf?zan?n ba??ndan bu yana bilgi ve her t?rl? duygular, ve Internet bulut k?t?phanesi gibi, kaydedilmi? bir yer (de?il ger?ek bir fiziksel konumu) olmu?tur diye farz d???n?ld???nde g?r?nt?ye daha kolay olurdu.

 

orada b?yle kader gibi ?e?itli bilgiler eri?mek m?mk?n olacak, eri?im, ge?mi? ya?am ve endi?e olmak insan?n ruh, misyon olacak. Bize

 

irade kanall?k ve medyumlara kanalize ederek Aka?ik kayd?ndan sizin i?in gerekli bilgileri indirmek i?in anlatt?.

 

mesleki s?n?fland?rma ?ok belirsiz oldu?undan, mutlaka kanall?k, ruhsal dan??man ve medyumlara iddia de?il olsa bile, bir falc? iddia ediyorlar insanlar? kanalize edilebilir, belirtmek gerekir. _
bu y?ksek boyutlu kendine konu?an, ancak zor temsilini olacak, ben k?sa onun zaman? g?zel tonu kabul m?mk?n olup olmad???n? kolayca anlamak d???n?yorum.

 

i?im ve sevgi bilmiyorum nedense b?yle giderken erdemli d?ng?, iyi bile daha y?ksek ?z oldu?unu, ne yapt???n? girerken o devlet, kendi istedi?i bir ?st formu ilerler ayn? zamanda.

 

Y?ksek Benlik insanlar?n bilin?alt?nda olan sorgulan?yor, iyi sesi var eri?erek olan kendi zaman?nda gelen mesaj veya tabelas?n? bu t?r bulmak.

 

yan?nda, ya da Aka?ik kayd?na eri?imi kanalize olarak an?lacakt?r.

 

Aka?ik kay?t ve evren organizmalar, haf?zan?n ba??ndan bu yana bilgi ve her t?rl? duygular, ve Internet bulut k?t?phanesi gibi, kaydedilmi? bir yer (de?il ger?ek bir fiziksel konumu) olmu?tur diye farz d???n?ld???nde g?r?nt?ye daha kolay olurdu.

 

orada b?yle kader gibi ?e?itli bilgiler eri?mek m?mk?n olacak, eri?im, ge?mi? ya?am ve endi?e olmak insan?n ruh, misyon olacak. Bize

 

irade kanall?k ve medyumlara kanalize ederek Aka?ik kayd?ndan sizin i?in gerekli bilgileri indirmek i?in anlatt?.

 

mesleki s?n?fland?rma ?ok belirsiz oldu?undan, mutlaka kanall?k, ruhsal dan??man ve medyumlara iddia de?il olsa bile, bir falc? iddia ediyorlar insanlar? kanalize edilebilir, belirtmek gerekir. _
bu y?ksek boyutlu kendine konu?an, ancak zor temsilini olacak, ben k?sa onun zaman? g?zel tonu kabul m?mk?n olup olmad???n? kolayca anlamak d???n?yorum.

 

i?im ve sevgi bilmiyorum nedense b?yle giderken erdemli d?ng?, iyi bile daha y?ksek ?z oldu?unu, ne yapt???n? girerken o devlet, kendi istedi?i bir ?st formu ilerler ayn? zamanda.

 

Y?ksek Benlik insanlar?n bilin?alt?nda olan sorgulan?yor, iyi sesi var eri?erek olan kendi zaman?nda gelen mesaj veya tabelas?n? bu t?r bulmak.

 

yan?nda, ya da Aka?ik kayd?na eri?imi kanalize olarak an?lacakt?r.

 

Aka?ik kay?t ve evren organizmalar, haf?zan?n ba??ndan bu yana bilgi ve her t?rl? duygular, ve Internet bulut k?t?phanesi gibi, kaydedilmi? bir yer (de?il ger?ek bir fiziksel konumu) olmu?tur diye farz d???n?ld???nde g?r?nt?ye daha kolay olurdu.

 

orada b?yle kader gibi ?e?itli bilgiler eri?mek m?mk?n olacak, eri?im, ge?mi? ya?am ve endi?e olmak insan?n ruh, misyon olacak. Bize

 

irade kanall?k ve medyumlara kanalize ederek Aka?ik kayd?ndan sizin i?in gerekli bilgileri indirmek i?in anlatt?.

 

mesleki s?n?fland?rma ?ok belirsiz oldu?undan, mutlaka kanall?k, ruhsal dan??man ve medyumlara iddia de?il olsa bile, bir falc? iddia ediyorlar insanlar? kanalize edilebilir, belirtmek gerekir. 0D_ Y?ksek Benlik insanlar?n bilin?alt?nda olan sorgulan?yor, iyi sesi var eri?erek olan kendi zaman?nda gelen mesaj veya tabelas?n? bu t?r bulmak.

 

yan?nda, ya da Aka?ik kayd?na eri?imi kanalize olarak an?lacakt?r.

 

Aka?ik kay?t ve evren organizmalar, haf?zan?n ba??ndan bu yana bilgi ve her t?rl? duygular, ve Internet bulut k?t?phanesi gibi, kaydedilmi? bir yer (de?il ger?ek bir fiziksel konumu) olmu?tur diye farz d???n?ld???nde g?r?nt?ye daha kolay olurdu.

 

orada b?yle kader gibi ?e?itli bilgiler eri?mek m?mk?n olacak, eri?im, ge?mi? ya?am ve endi?e olmak insan?n ruh, misyon olacak. Bize

 

irade kanall?k ve medyumlara kanalize ederek Aka?ik kayd?ndan sizin i?in gerekli bilgileri indirmek i?in anlatt?.

 

mesleki s?n?fland?rma ?ok belirsiz oldu?undan, mutlaka kanall?k, ruhsal dan??man ve medyumlara iddia de?il olsa bile, bir falc? iddia ediyorlar insanlar? kanalize edilebilir, belirtmek gerekir. 0D_ Y?ksek Benlik insanlar?n bilin?alt?nda olan sorgulan?yor, iyi sesi var eri?erek olan kendi zaman?nda gelen mesaj veya tabelas?n? bu t?r bulmak.

 

yan?nda, ya da Aka?ik kayd?na eri?imi kanalize olarak an?lacakt?r.

 

Aka?ik kay?t ve evren organizmalar, haf?zan?n ba??ndan bu yana bilgi ve her t?rl? duygular, ve Internet bulut k?t?phanesi gibi, kaydedilmi? bir yer (de?il ger?ek bir fiziksel konumu) olmu?tur diye farz d???n?ld???nde g?r?nt?ye daha kolay olurdu.

 

orada b?yle kader gibi ?e?itli bilgiler eri?mek m?mk?n olacak, eri?im, ge?mi? ya?am ve endi?e olmak insan?n ruh, misyon olacak. Bize

 

irade kanall?k ve medyumlara kanalize ederek Aka?ik kayd?ndan sizin i?in gerekli bilgileri indirmek i?in anlatt?.

 

mesleki s?n?fland?rma ?ok belirsiz oldu?undan, mutlaka kanall?k, ruhsal dan??man ve medyumlara iddia de?il olsa bile, bir falc? iddia ediyorlar insanlar? kanalize edilebilir, belirtmek gerekir. Bize 00D_
irade kanall?k ve medyumlara kanalize ederek Aka?ik kayd?ndan sizin i?in gerekli bilgileri indirmek i?in anlatt?.

 

mesleki s?n?fland?rma ?ok belirsiz oldu?undan, mutlaka kanall?k, ruhsal dan??man ve medyumlara iddia de?il olsa bile, bir falc? iddia ediyorlar insanlar? kanalize edilebilir, belirtmek gerekir. Bize 00D_
irade kanall?k ve medyumlara kanalize ederek Aka?ik kayd?ndan sizin i?in gerekli bilgileri indirmek i?in anlatt?.

 

mesleki s?n?fland?rma ?ok belirsiz oldu?undan, mutlaka kanall?k, ruhsal dan??man ve medyumlara iddia de?il olsa bile, bir falc? iddia ediyorlar insanlar? kanalize edilebilir, belirtmek gerekir.