manevi vizyon ve bak?? a??s? fark?

E?er manevi vizyon ve bak?? a??s? aras?ndaki fark? biliyor musunuz?

 

kelimeler de benzer, ancak manevi vizyon ve perspektif farkl? bir ?ey oldu?u i?in, kafa kar??t?r?c? oldu?u i?in s?k?ca fark? s?ylemek m?mk?n ?ekilde, en ?zetleyelim edelim.

 

ve

 

?lk manevi vizyon i?in manevi vizyon, ama bu sitede defalarca a??klanm??t?r, bir kez daha a??klayaca??z.

 

psi?ik ve ruhsal g?r? ile d?nya Soru orada yans?yan ne anlatmak i?in bir manevi vizyon uzman? denir, ?ncelikle proje ve g?rselle?tirmek i?in medyumlar beyinde g?r?lmemelidir .

 

?zellikle, oradan ??kan mesaj? ald???n? bir?ok insan oldu?u g?r?l?yor, kons?ltasyon en koruyucusu ruhlar? yans?t?r. ?yle mi Medyum koruyucu ruhu al?nan mesaj? iletmek i?in.

 

koruyucu ruhu herkesin sahip olmak, ama biz daha iyi olan halk?n gelece?ini y?nlendirmek i?in bir mesaj s?nd?r?ld? do?rudan mesaj alamaz ??nk? biz, psi?ik hi?bir psi?ik bizzat litchi de?erlendirme sormak i?in bir ileti al?rs?n?z.
adam?n niyeti ger?ek duygu ve ak?lda, ba?lang??ta g?r?nm?yor bilgi alabilir, ?rne?in, bunu
.

 

bir perspektif , Perspektifin konu haline g?r?nmez g?rme kuvveti oysa b?yle mesaj ve veli ruhlardan di?er taraf?n niyet duygu olarak

 

manevi vizyon, ba?lang??ta g?r?n?r, ne fizikseldir Bu bir ?eydir. asl?nda mevcut olan formun baz?, ama bunu g?rebilirsiniz yak?n yerle?tirilir sen uzaklardas?n ??nk?

 

?rne?in, onun uzakta uzun mesafe ili?kisi i?inde, g?r?lemez ??nk?.

 

bu ?ekilde, uzak g?r?lemez, bir ?ey taraf?ndan bloke edilmi? g?r?lemez g?rmek i?in g?? perspektifini denir. Veya, istedi?iniz veya uzaktan izleme, uzaktan g?r?nt?leme, basiret gibi bir t?r diyebilir.

 

uzakta kim o, ama ne zaman ve nerede ?l?m b?yle o zaman onun psikolojisi ve ak?lda gibi g?r?lebilir ediliyor ne d??ar?dan g?r?ld??? gibi davran??lar, g?r?nmeyen g?zle g?r?nmez yoktur.

 

Bu yakla??k manevi vizyon ve bak?? a??s? aras?ndaki farkt?r. D?zg?n

 

manevi vizyon ve bak?? a??s? bu yana manevi vizyon ve bak?? a??s? kullan?l?rsa

 

, tamamen farkl? kapasite psi?ik ba?l? insanlar var kim olabilir sadece manevi vizyon olabilir ki?ilerle sadece bir bak?? a??s?. insan de?ilse manevi vizyon ve bak?? a??s? ikisi de olabilir sorunlar, ama sadece bir ya da psi?ik di?er varsa, gitmez ve s?k?nt? g?re ayr?m yapmaz.

 

olarak b?yle b?yle sen in situ perspektifte giderseniz de zihninin, kendi ba??n?za g?r?lebilece?i gibi ger?ek ?eyi g?rmek istiyorsan?z, d??ar?dan bak?ld???nda uzaklardas?n kendisi ve nesneler, gibi, durumu anlatt? b?yle oldu?u ger?ek niyet olarak, ??plak g?zle g?r?lemeyen ?eyleri bilmek istiyorsan?z ruhani vizyon de?erlendirmesini se?elim.

 

manevi vizyon Deviate bazen

 

??phe veya manevi g?r?n?m? veya perspektifte ise, ancak isteyebilirsiniz ya ben medyum gibi orijinal hem ?ey manevi vizyon denilen olabilir medyum, isti?are uyumluluk ve dalga boyunu Tazunere gerekir de?il baz?lar?nda, video bireysel farkl?l?klar beyinde g?r?nt?lenecek vard?r ayr?ca g?zel bir Utsushidase de?il durum yoktur. olas? y?ksek alkol birbirine olas?l?k vizyon de?erlendirmesini isabet oldu?unca ?ok

 

belirlemek, ayr?ca medyumlar yetene?i yan? s?ra kendi uyumlulu?unu g?z ?n?ne almal?y?z. ?ey "manevi vizyon ve perspektif hem oldu?u i?in ●● ??retmen sormak denerseniz, Hay?r,"

 

da en k?t? ihtimalle ●● ??retmen ve uyumluluk oldu?unu d???n?yorum, Ruh vizyon de?erlendirme sonu?lar? g?venilirdir Bu olmaz.

 

, e?er uyumluluk kar??lamak ve ayn? sadece manevi bir vizyon dalga boyu i?in bir ??retmen bulmak i?in de ?nemlidir.