olas? ruhsal vizyonunda ruh e?i ve ikiz ruh ile Encounter? Hit?

Kad?n ruhlar? vizyon de?erlendirmesini sormak, ancak insan kaderine birle?tirilecek isteyen bir?ok insan var ve daha ruhani biraz d?nyas?na a?ina oldu?u i?in, ayr?ca ruh e?ini ve ikiz ruh ile ba?l? istiyorum Irasshaimasu .

 

 

 

da ruh e?i olarak ifade ruh e?i ve ruh e?i, ?nceki hayattan ilgili ki?i ruh d?zeyinde kar??l?kl? rezonans oldu?u s?ylenmi?tir. Genellikle Soshisoai i?inde al??mas? olanlar ise, i? y?zeyi ve g?r?n?m ?zelliklerini and?r?r.

 

reenkarnasyon

 

※ benim ikiz ruh ile ba?ka bir ki?inin bir ba?kas?na b?l?nm?? ne ba?lang??ta ruhun biriydi ne ikiz ruh denilen oldu?unu. Bu d?nyada mutlaka Encounter, mutlaka ba?l? olmas?. (ayn? zamanda bir sahne ve yarg?lama olarak an?lacakt?r) yedi a?ama vard?r ba?lant?l?d?r en fazla iki ki?iye ikiz ruh, bir araya geldi bile, iki ki?i hem atlatmak zaman ba?l? oldu?u s?ylenir.

 

 

?imdi, ruh ikizlerini ve Seul ile, ruh d?zeyinde i?eri?i, ??nk? baz? insanlar genel istatistikler ve faz (palmiye okuma veya y?z faz?) falc?l?kta, onlar? falc? takdir var gibi g?r?n?yor de?il mi, t?retmek i?in oldu?u ama?lanan onlar? medyumlar taraf?ndan ruhsal g?r? ile takdir bir?ok insan vard?r.

 

manevi vizyon ve kehanet, tamamen farkl? bir ?ey, yapay ?eyi s?ylemek de?il. ruh e?i ve ikiz ruhun de?erlendirme, bir?ok durumda ?ok g??l? bir insan psi?ik veya ruhsal sisteme konum se?ilir.

 

referans | manevi vizyon ve kehanet, psi?ik ve falc?

 

g?ven fark?n fark? bir medyum bulmak i?in dan??mak d?zenli ?nemli kim olabilir

 

s?rayla ruh e?i ile ba?lanacak ve ilk kar??la?maya gerekir i?in ikiz ruh tan??t???m s?rf bu d?nyada olmadan bir ?m?r bitirmek i?in irade ba?l? olarak davran?? ba?lant?l?d?r, vard?r. E?er ruhsal bir vizyon al?rsan?z

 

nedenle, birinci tekil ?ah?s onlar kar??lamak i?in nereye kulak vermeliyiz t?r ?zellikleri vard?r. Onlar? tan??t?ktan sonra

 

ve biz d?zenli olarak g?venebilece?iniz medyumlar benimle bir tavsiye dikkatle ili?kiyi ilerlemeye gitmek gerekir.
?zellikle ikiz ruh halinde
ve bir zamanlar s?re?te, yine elveda ya?amaya ba?l? bir sahne var, kolum ba?l? iki ki?iye yedi a?ama oldu?u s?ylenmektedir.
o zaman
ve bir zamanlar sonu ikiz Seul aras?ndaki ili?kidir izni Kimetsuke olmadan iki ki?i, ayr?lmak bir kaderi, ba?l? olmaks?z?n iki ki?i ayr?l?rsak hale gelecektir.

 

Yani iki ki?i ?imdi a?amas? i?in ne yapmal?y?m a?amada, i?inde, bir ihtiya? teker teker kontrol etmeye devam etmek var ?imdi nerede olup olmad???n?, normal bir ruhsal vizyon istemek i?in neden bu.

 

ikiz Seul (seviye) ile ba?l? kadar 7

a?amas?nda ayr?nt?lar? sahne

 

ikiz ruh a??klanan zaman, ?ok uzun olacak, sadece burada a?amada ne t?r tan?tmak zorunday?z.

 

ilk a?ama "tan?ma (toplant?)" _ x000D_ ?kinci a?ama "test"
???nc? a?ama "kriz"
d?rd?nc? evre "ko?ucu ve kovalayan (sessiz periyot, durgunluk d?nemi)" _ x000D_ be?inci a?ama ilk
"gidelim" 6 a?amal? "uyand?rma"
yedinci a?ama "uyum (birle?me)" _ x000D_
nedense g?r?nt? elde d???n?yorum, ama burada bahsedildi?i gibi Daha ?nce bahsetti?im o zamanlar mola kadar be?inci a?ama oldu?unu a?ama "gidelim". Ayr?ca, bu t?r "kriz", "sessiz d?nem, durgunluk d?nemi" olarak, i?in en fazla iki ki?i ?art de?il sadece olumlu olaylar, zorluklar bir dizi gelecek ba?lanm??t?r.

 

hi?bir ?ey bilmeden ve al?nabilir olup olmad???n? zihinsel marj? ve do?ru eylem a??s?ndan, d?zenli olarak manevi vizyon konusunda tavsiye al?rken sahne ilerlemek olarak, bu zorluklarla ya?amaya olmadan Bu b?y?k bir fark vermektedir. manevi vizyon ??k?yor |

 

manevi vizyon

 

referans? sapmak nadir de?ildir kendin ol? temel nedeni ruhsal vizyon de?erlendirme ??kt?

 

ayr?nt?lar? olursa olsun uyumluluk ve isti?are en dalga boyuna ba?l? yetene?i ile ne kadar hakiki medyumlar, olacak olsa bile, bu sayfan?n tart???lan ve isabet oran? s?yleyerek a?a?? olaca?? var olacakt?r biz ?atlama.

 

iyi ruh e?i ve ikiz ruh, yetkin ve uyumluluk ba?l? istedi?inizden daha, b?rak?n ?nceden g?venilir bir medyum bulmak i?in ??nk? ayn? zamanda bir yoludur. Ben b?yle bir aile doktoru olarak kolay anla??l?r ve g?r?nt? ile zevk d???n?yorum.

 

ruh ikizi, hatta ikiz ruhunda bulu?tu d???nce bir panik i?inde bir medyum arayan ba?lad?lar ve bulunamayan i?in de?erli bir f?rsat? ka??rmak da yol a?abilir de?il.